Начало Администрация Общински предприятия ОП „Дезинфекционна станция”

ОП „Дезинфекционна станция”

Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” е създадено с Решение № 406, взето с протокол №20 от 05.11.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VІ от ЗОС, приета с Решение №242, взето с протокол №13 от 25.06.2009 г. на Общински съвет – Пловдив.

Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1.

Тел.032/644-156, 032/642-583
email: [email protected]

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Дезинфекционна станция”към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 20 от 05.11.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел опазване здравето на хората и околната среда и частта предпазване от болестоприносими насекоми – комари, кърлежи и бълхи чрез дезакаризация и дезинсекция на откритите площи и дератизация на шахти и канали срещу мишки и плъхове, както и грижите за предпазване на декоративната дървесина от вредители.

Предприятието има за предмет следните дейности: Масови ДДД дейности / дезинфекция, дезинсекция и дератизация/:
- Дезинфекция на външни площи
- Дезинфекция на затворени помещения
- Организиране и извършване на дезинсекция срещу кърлежи на открити площи, с подходяща техника, препарати, транспорт и защитни облекла;
- Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи на открити площи;
- Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи в закрити помещения;
- Организиране и извършване на дезинсекция срещу ларви на комарите в биотопи на комарите;
- Организиране и извършване на дезинсекция срещу възрастни форми на комарите;
- Организиране и извършване на дератизация на канални шахти;
- Организиране и дератизация на решетъчни шахти – дъждарки;
- Организиране и раздаване на препарати срещу гризачи на гражданите на Община Пловдив;
- Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности на сграден фонд и прилежащи територии собственост на обекти, собственост на Община Пловдив;
- Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности при нужда / нашествия на насекоми или гризачи, създаване на епидемиологични обстановки;
- Извършване на ДДД – дейности на обекти на външни клиенти по сключени договори и еднократни заявки.
- Продажба на биоциди за нуждите на населението;
- Консултации на граждани и клиенти;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

38,392 total views, no views today