ОП „Траурна дейност”

Общинско предприятие „Траурна дейност“ е създадено с Решение № 212, взето с протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 73.
тел. 032/658-772; 032/624271
email: [email protected]

Връзка към сайта: ОП „Траурна дейност”

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Траурна дейност” към Община Пловдив, приет с решение № 408, взето с протокол № 19 от 25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел осигуряване на изпълнението на обредната дейност и задоволяване потребностите на населението в случаите на смърт, за които законът ангажира местната компетентност на Община Пловдив.

Предприятието има за предмет следните дейности:

- регистриране на извършваните погребения, кремации, ексхумации, събиране и преместване на тленни останки и свързаните с тях нормативно определени факти, обстоятелства и други дейности;

- управление на траурните паркове на територията на Община Пловдив и стопанисване на общинското имущество (административни, ритуални и обслужващи сгради, съоръжения и техника), предоставено на предприятието от Община Пловдив, с изключение на ритуалните и обслужващи сгради и съоръжения в траурен парк „Арменски гробища“ и траурен парк „Католически гробища“, които се стопанисват от съответните църковни управи;

- осъществяване на траурни услуги и обслужване на гражданите по повод на погребения, ексхумации, събиране и преместване на тленни останки, кремация и и изобщо всякаква дейност, пряко отнасяща се до покойниците и техните тленни останки;

- осъществяване и на други незабранени от закона дейности с цел осигуряване изпълнението на обредната дейност и задоволяване потребностите на населението в случаите на смърт, за които законът ангажира местната компетентност на Община Пловдив.

С отделни договори се уреждат правата и задълженията на организациите, изразяващи интересите и волята на различните религиозни общности (католическа, еврейска, мюсюлманска, арменска) при организирането и извършването на обредната дейност по повод на смъртта на лица, принадлежащи приживе към съответната религиозна общност.

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет.

40,746 total views, 2 views today