ОП „Градини и паркове”

Общинско предприятие „Градини и паркове“ е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 година.

Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив, ул. „Даме Груев“ № 64А.
032/62-43-01;
email: [email protected]

Връзка към сайта: ОП „Градини и паркове”

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Градини и паркове” към Община Пловдив, приет с решение № 405, взето с протокол № 19/25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на община Пловдив  бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел благоустройство и поддържане на  зелените площи и уличните насаждения и производство на посадъчни  материали.

Предприятието има  за предмет следните дейности:

Дейност „Озеленяване“:

-  Поддържане на общински зелени площи и улични насаждения на територията на град Пловдив;

-  Поддържане на фонтаните на гр. Пловдив;

-  Производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване нуждите на зелената система на гр. Пловдив.

-  Растителна защита  от вредители и болести по зелените площи и  уличните насаждения в града.

-  Ремонти на парковото обзавеждане: пейки, съоръжения, поливни водопроводи, помпени станции, стопански сгради и др.

-  Експлоатация и поддържане на моторни превозни средства и строителни  машини, необходими за правилното изпълнение на дейностите  „Озеленяване“ и „Поддържане на алеи и паркове“ на Предприятието.

- Полагане на пътни и паважни настилки.

- Поддържане на чистотата на алеите, парковете и зелените площи на територията на общинските райони: Централен, Източен, Южен, Западен,Северен и Тракия.

-  Обслужване на районите с транспортни средства за  извозването на събраните отпадъци от алеите и парковете.

Дейността на Предприятието се координира и контролира  от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.

57,940 total views, no views today