ОП „Общинска охрана”

Общинско предприятие „Общинска охрана” се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение № 242 , взето с протокол № 13 от 25.06.2009г.  на Общински съвет -Пловдив.

Адресът на управление на Предприятието е  гр. Пловдив, пл.“ Централен” № 1
централа: 032/636-263, 032/6 166
email: [email protected]

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана” към Община Пловдив, приет с решение № 15, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието има за предмет следните дейности:
- Организация и осъществяване физическа охрана на обекти и имущество, собственост на община Пловдив;
- Осъществява охрана на провеждане на община Пловдив мероприятия;
- Охрана чрез патрулиране на обществено важни обекти / площади, Главна улица и др. /, зелени зони, паркове и градини, с пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване на нарушения.
- Изграждане и поддържане сигнално охранителна система в обектите;
- Изграждане и поддържане видео наблюдение в обектите и осъществява денонощен мониторинг чрез изградената дежурна стая;
- Осъществяване на денонощен контрол с автомобили на охранителните обекти;
- Създаване и обслужване оперативен център, координиращ дейността по контрол на охранителната дейност и видео наблюдение;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

71,029 total views, no views today