ОП „Общински пазари”

Общинско предприятие „Общински пазари“ е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив с наименование „Общински пазари и тържища“, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване,управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 година.

Адресът на управление на Предприятието е гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев“ № 3.

Тел. 032/623-504; 032/624-704
email: [email protected]

Връзка към сайта: ОП „Общински пазари”

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за ползване на общинските пазари, приет с решение № 407, взето с протокол 19 от 25.10.2006 г. и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел ефективно използване и поддържане на пазари.

Предприятието има за предмет следните дейности:
- Организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари за  селскостопански и промишлени стоки на територията на Община Пловдив;
- Организиране и провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество – частна общинска собственост, свързано с дейността на общинското предприятие със Заповед на Кмета на Община Пловдив;
- Съпътстващи услуги, транспортна дейност, както и всички други стопански дейности, които не са изрично забранени от закона.

На общинските пазари се извършва търговска дейност на дребно с:
1. селскостопанска продукция в прясно състояние;
2. мед и пчелни продукти;
3. маслини, включително в преработен вид;
4. цветя, семена, подправки, билки, посадъчен материал, инвинтар и други стоки за земеделското производство;
5. ядки, включително в преработен вид;
6. диворастящи плодове, билки и гъби;
7. екзотични декоративни растения;
8. грънчарски изделия;

Търговска дейност нa общинските пазари може да се извършва от:
1. лица – търговци по смисъла на Чл.1 от Търговския закон;
2. физически и юредически лица, регистрирани като производители на
селскостопанска продукция;
3. занаятчии, регистрирани по реда на Закона за занаятите;

За извършване на търговска дейност на пaзарите, ОП „Общински пазари“, предоставя:
1. обекти – павилиони, сгради;
2. части от имоти;
3. маси за сергийна търговия,

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

8,002 total views, no views today