Начало Администрация Общински предприятия ОП „Организация и контрол по транспорта”

ОП „Организация и контрол по транспорта”

Пловдив е град с районно деление и с над 384 000 души население. Една от основните политики на Общината е да осигури модерен, редовен и удобен градски транспорт, което е от съществена важност за жителите му. Той е разпределен в 29 автобусни линии, които обслужват пътниците от 510 спирки, разпределени из целия град, а някои и в близките села – Войводиново (15), Радиново (93) и Ягодово (22). Разписанието е делнично и празнично (събота и неделя) и започва сутрин от 5,30 до 23,00 часа.

Организацията на транспорта и трафика в града е разпределена в дейностите на две общински предприятия: ОП „Организация и контрол по транспорта“ и „Паркиране и репатриране“.

Те се ръководят пряко от заместник-кмета с ресор „Транспорт“
Градският транспорт на Пловдив

ОП „Организация и контрол по транспорта“ е създадено през 1997 г. с решение на Общински съвет – Пловдив с адрес – бул. „6-ти септември” № 274. Управлява се от директор – Георги Стоилов. Дейността на предприятието е разпределена в два центъра – за управление на трафика и за управление на градския транспорт. В дейността му е включено прилагането на Закона за движение по пътищата.

Контакти:

032/628-701 – Директор; 
032/622-550 – Градски транспорт;  
032/622-707 – Център за управление на трафика; 
032/620 330 – Улично осветление

email: [email protected] и [email protected]

По-конкретно предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол по транспорта” към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 19 от 25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието има за предмет следните дейности:

- Организира взаимоотношенията на Община Пловдив с държавните административни органи в областта на транспорта;
- Организира взаимоотношенията с фирми, извършващи транспортна дейност на територията на Общината;
- Участва в създаването на концепция за транспортното обслужване на гр. Пловдив;
- Участва в комисии по решаване на транспортни и комуникационни проблеми;
- Приема ежемесечни отчети на транспортните фирми, които имат договори за обслужване на линии от общинската транспортна схема;
- Приема ежемесечни отчети на транспортните фирми, извършващи вътрешноградски превози на територията на Община Пловдив, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за субсидиране на транспортната дейност;
- Осъществява GPS контрол и физически контрол за изпълнение на курсовете и разписанията от отделните превозвачи, по утвърдената транспортна схема за гр. Пловдив;
- Проверява и заверява първичните документи на транспортните фирми за вътрешноградски превози, удостоверяващи изминатия пробег;
- Участва съвместно с транспортните фирми в разработването методика, определяща критериите за разпределение на субсидиите и компетенциите за вътрешноправни превози;
- Разпределя предоставените от републиканския и общинския бюджет средства за субсидии и компенсации между превозвачите, съгласно възприетата методика;
- Организира издаването на разрешителни за извършване на таксиметрова дейност;
- Изграждане и поддържане на светофарни уредби;
- Изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране;
- Полагане на хоризонтална маркировка;
- Извършва предпроектни проучвания за промяна на организация на движението: основни улици, булеварди и кръстовища на територията на община Пловдив;
- Съгласува проекти за извършване на строително монтажни работи / СМР/ по пътното платно, за изграждане на вертикална и хоризонтална сигнализация и светофарни уредби;
- Издава пропуски: за извършване на СМР; за зареждане на търговски обекти;

7,778 total views, no views today