Начало Администрация Общински предприятия ОП „Зооветеринарен комплекс”

ОП „Зооветеринарен комплекс”

Връзка към сайта: ОП “Зооветеринарен комплекс“ /ОП“ЗВК“/

Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс“ е създадено с Решение № 203, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс” към община Пловдив, приет с решение № 203, взето с протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел: Овладяване популацията на безстопанствени животни – кучета и котки; Управление и стопанисване на Зоопарка на гр. Пловдив

Предприятието има за предмет следните дейности:

Дейност „Улов и обработка на безстопанствени животни“
- Улов на безстопанствени животни – кучета и котки  на територията на Община Пловдив;
- Улов на безстопанствени животни – кучета и котки на територията на други общини;
- Обработка на заловени безстопанствени кучета и котки във ветеринарната клиника;
- Ветеринарно медицински манипулации, регламентирани в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, осъществяване във ветеринарната амбулатория;

-  Настаняване и грижи на животните в приюта;

- Въвеждане и поддържане на актуална информация в Електронен регистър на безстопанствени кучета и котки в гр. Пловдив;

-Събиране на трупове на умрели кучета и котки на територията на Община Пловдив и предаването им на последващо обезвреждане;

-Улавяне на кучета по искане на стопанина им или по заявки на заводи, фабрики,      предприятия, хотели и други, в които няма общинско участие.

Дейност„Зоопарк“
1.Управление и стопанисване на Зоопарка на гр. Пловдив ( Зоопарк с изградените хабитати, прилежаща площ, обслужващи сгради, съоръжения и техника);

2. Поддържане на Зоопарка – хранене на животните, почистване на клетките, поддържане и почистване на прилежащата територия;

3.Лечение и превантивни ветеринарномедицински грижи за здравния статус на животните, предотвратяване състояние на стрес и нараняване;

4. Отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна, на редки и застрашени видове животни и представянето им в среда близка до естествената;

5.Осъществяване на контакти и обмен на животни и информация с други зоопаркове в Република България и по света.

6.Съвместна работа по природозащитни проекти и неправителствени природозащитни организации от Република България и света, както и с професионални организации, свързани със зоопарковете ( Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите и др.)

7. Осъществяване на други незабранени от закона стопански дейности, свързани с предмета на дейност на предприятието, в т.ч. търговия със стоки и услуги, свързани с предмета на дейност;

8. Осигуряване на пълноценен отдих на посетителите, организиране на образователно- развлекателни мероприятия, курсове и обучения.

9. Осъществяване на маркетинг и рекламно-информационна дейност на зоопарка.

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

За контакт:

гр. Пловдив, ул. „Пазарджишко шосе“ 4- ти километър

телефон за подаване на сигнали: 032/ 966-184

администрация:032/232020
email: [email protected]

4,886 total views, no views today