Начало Администрация Стратегии и програми Устройство на територията

Устройство на територията

Общ устройствен план

Резюме

Общият устройствен план – Пловдив и План-схема на комуникационно –транспортната схема се разработват съгласно постановките на „Нова Атинска харта” на „European Council of Town Planners” от 1998г., съгласуваща принципите за развитие на европейските градове през 21 век.

Разработването на Общият устройствен план -Пловдив и ПС-КТС се извършва въз основа на Решение № 21 , взето с Протокол № 4 от 17.02.2005г. на Общински съвет-Пловдив.

Общият устройствен план е приет с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007г. на Общински съвет – Пловдив.

Общият устройствен план, съгласно Закон за устройствона територията не е план за пряко приложение. Неговите предвиждания определят стратегическите насоки за социално -икономическо и пространствено развитие на града в следващите 20 години.

Прякото приложение на Общият устройствен план се осъществява посредством ПУП – Подробни устройствени планове.

Устройствени показатели

153,014 total views, no views today