Начало Обществен достъп до приложение № 2, архив 2017

Обществен достъп до приложение № 2, архив 2017

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на цех за мебели с шоурум и проектен сондажен кладенец“

„Информация по приложение 2 за инвестиционно намерение „Изграждане на търговски комплекс“

„Изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 56784.238.105, гр. Пловдив

„Изграждане на един брой тръбен кладенец“ в ПИ 56784.581.1243, гр. Пловдив

Изграждане на временно преместваемо съоръжение – автомивка на самообслужване и сондажен кладенец“ в ПИ 56784.508.193, гр. Пловдив

„Комплексен проект за инвестиционна инициатива „Център за управление на отпадъците“ /ЦУО/“

Информация по приложение № 2 за обект: изграждане на тръбен кладенец за обект: Зелени площи, изградени при основен ремонт на бул. “Руски“ в ПИ 56784.522.2262 по КК на гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект: „Проектиране и изграждане на нов директен газопровод с Рраб = 0,5 МРа на „Симид агро“ ЕООД от АГРС „ОЦ-ЮГ Пловдив“ до площадка на „Симид агро“ ЕООД в поземлен имот 56784.536.1702, гр. Пловдив, ул.“Кукленско шосе“ – № 1

Информацията по приложение № 2 за обект: „Проектиране и изграждане на Топлоелектрическа централа на когенерация Симид Агро на природен газ на площадката на „Симид агро“ ЕООД в поземлен имот 56784.536.1702, гр. Пловдив, ул.“Кукленско шосе“ – № 1

Информацията по приложение № 2 за обект „Разпределителен и присъединителен топлопровод за топлоснабдяване на производствена сграда на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД на бул. „Санкт Петербург“ № 53“, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Разпределителен топлопровод за топлоснабдяване на жилищни сгради на ул. „Златна Панега“, ул. „Порто Лагос“ и бул. „Марица“ – север“

Информацията по приложение № 2 за обект „Реконструкция на съществуващ топлопровод DN40 и изграждане на разпределителен топлопровод по ул. „Весела“ в участъка между ул. „Ламартин“ и ул. „Лютиче“, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Промяна предназначението на офис в АИППП по дентална медицина (Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина)“

Приложение № 2 за обект „Аквариум център и проектен сондажен кладенец“

Информацията по приложение № 2 за обект „Смяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на ПИ 56784.382.342, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане и въвеждане в експлоатация на микропивоварна за производство на бира с дневен капацитет от около 2000 л. и мултифункционален комплекс, включващ ресторант, музей, магазин за сувенири и открита амфитеатрална сцена“ в ПИ 56784.523.910, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 за обект изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на МОЛ ГАЛЕРИЯ Пловдив в ПИ 56784.529.137

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопровод“

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на разпределителен топлопровод“

Информация по приложение № 2 а обект „Жилищно строителство“

Информация по приложение № 2 за обект„Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Централна железопътна гара Пловдив“

Информация по приложение № 2 за обект „Изграждане на супермаркет Триумф и паркинг към него“

Информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на ведомствена бензиностанция със собствен водоизточник“

Информацията по приложение № 2 за обект „Жилищно строителство“

Информацията по приложение № 2 на обект „изграждане на многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“

Информацията по приложение № 2 на обект „Наемане на помещение с площ 72 кв.м., намиращо се на ул. „Рогошко шосе“ № 1, част от съществуваща сграда, за да извършва следната дейност – събиране, разглобяване и временно съхранение до предаването им на други лица на следните видове отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, вкл. съдържащо опасни компоненти; отработени катализатори, вкл. съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения, предпазни въздушни възглавници“

Информацията по приложение № 2 на обект „Разширяване на съществуващ цех за производство на сладкарски и тестени изделия и бърза закуска“ в ПИ с идентификатор 56784.537.152, гр. Пловдив

Информацията по приложение № 2 на обект „Преместването на дейността отливане на алуминиеви детайли в новозакупен имот, включително изграждане на ТК“ в ПИ 56784.539.129, в район „Тракия“

5,736 total views, no views today