Начало Banners Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020

euoprr

“Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020”

http://www.eufunds.bg/
http://esf.bg/

Проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 от 04.07.2018г., процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020. с Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” .
Обща стойност на проекта: 993 762.50 лева., от които:
• 844 698.13 лева- финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
• 149 064.37 лева- Национално финансиране
Продължителността на проекта е 30 месеца.
Основна цел на проекта: Въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки такива, и техните семейства, чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи.
Специфичните цели на проекта ще бъдат реализирани, чрез изпълнение на предвидените дейности:
1. Въвеждане на иновативни социални услуги за лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства, на територията на град Пловдив, чрез изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания (ДЦЛУТМУ);
2. Осигуряване на дневни и почасови услуги за лицата с увреждания, като социално и здравно консултиране, информиране, подкрепа и посредничество, включително – чрез предоставяне на услуги в домашна среда чрез мобилна работа;
3.Осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо и арт- терапия;
4. Осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по- дълъг от 14 дни);
5. Мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица на с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството.

Целевите групи на проекта включват представители на уязвими групи, а именно:
• Лица с увреждания, включително тежки такива, над 18г.;
• Лица с увреждания, включително тежки такива, и техните семейства, получаващи консултативни и други сходни услуги чрез проекта;
• Лица над 18г. с увреждания, включително тежки такива, потребители на социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институции;
• Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги.

Очаквани резултати:
1. Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, вкл.с тежки множествени увреждания (ДЦЛУТМУ), който да осигури комплексна подкрепа за целевите групи чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността.
2. Постоянен достъп до интегрирани социални услуги, предоставяни в Центъра, включващи осигуряване на дневни и почасови услуги; мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група; осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, вкл. – рехабилитация и кинезитерапия; осигуряване на краткосрочни услуги по заместваща грижа чрез подкрепа за семействата, полагащи грижи за лица с увреждания; реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица зависими от грижи и лица, полагащи грижи за тях.
Дейности по реализиране на проекта:
1. Провеждане на обществени поръчки;
2. Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ – гр.Пловдив;
3. Оборудване;
4. Избор на екип и управление на ДЦЛУТМУ;
5. Супервизия и обучения;
6. Функциониране на ДЦЛУТМУ и предоставяне на услугите;

4,739 total views, 6 views today