Начало Banners Договор № BG-RRP-1.007-0020-C01 BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“

Договор № BG-RRP-1.007-0020-C01 BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“

12345

Договор № BG-RRP-1.007-0020-C01
BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”,
по Национален план за възстановяване и устойчивост


РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0020-C01
Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на Инвестицията: 4 953 016.32 лв., от които:
- 3 749 266,69 лв. без ДДС БФП, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките разходи (без ДДС), представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
- 384 433,82 лв. без ДДС съфинансиране от бюджета на Община Пловдив
- сума в размер на 742 429,05 лева, представляваща невъзстановим данък добавена стойност за преките разходи и непреките разходи, която е за сметка на бюджета на Република България;
Срок за изпълнение на Инвестицията: 35 месеца, 04.12.2023 – 31.05.2026 г.
Цел на Инвестицията: Основната цел на настоящето проектно предложение, в пълно съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е да се създадат условия за равен достъп до образование в ОУ „Екзарх Антим I“- гр. Пловдив, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.
Основни дейности:
1. Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив

Индикатори:
• Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1бр.;
• Икономии в годишното потребление на първична енергия – 296.50 MWh/y;
• Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 528 бр.;

2,950 total views, no views today