Начало Banners Договор № BG-RRP-1.007-0025-C01 „Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“

Договор № BG-RRP-1.007-0025-C01 „Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“

12345

Договор № BG-RRP-1.007-0025-C01

„Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.007-0025-C01

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: 1 708 962,69, от които:

- сума в размер на 1 426 489, 52 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките разходи (без ДДС), представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);

- сума в размер на 282 473, 17 лева, представляваща невъзстановим данък добавена стойност за преките разходи и непреките разходи, която е за сметка на бюджета на Република България;

Срок за изпълнение на Инвестицията: 24 месеца, 19.01.2024 – 19.01.2026 г.

Цел на Инвестицията: Основната цел на настоящето проектно предложение, в съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ, е да се създадат условия за равен достъп до образование в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците. Проектът пряко кореспондира на една от специфичните цели на Процедурата: „Осигуряване на съвременна материална база, която ще гарантира здравословни и качествени условия за обучение на учениците чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал“.

Основни дейности:

1.Ремонт, реновиране и модернизация на сградния фонд на ОУ “Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив, вкл. за въвеждане на мерки за ЕЕ за постигане на сграда с близко до нулевото потребление на енергия с енергиен клас „А“ и изграждане на ФЕЦ за собствена консумация с инсталирана мощност от 20kWp и литиево-йонна с-ма за съхр. на енергията; вкл. – осигуряване на достъпна среда, вкл. – за постигане на изисквания и стандарти, определени в Наредба № 24 от 2020 г., в т.ч. – чрез обособяване на пространства за обучение и отдих в прилежащия двор на училището; обновяване на обзавеждането в съществуващи класни стаи и др.

2. Изграждане на STEM среда, вкл.- чрез преустройство и обособяване на 2 бр. специализирани кабинети.

3. Ефективно управление на проекта и постигане на широка публична осведоменост относно същия.

Индикатори:

  • Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1бр.;
  • Икономии в годишното потребление на първична енергия – 226.50 MWh/y;
  • Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 216 бр.;

2,372 total views, no views today