Начало Пловдив днес Създават Дневен център за хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания

Създават Дневен център за хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания

50026309_2009613105800784_8434175601555800064_n

Община Пловдив стартира проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 от 04.07.2018г., процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020. с Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Основната цел е осигуряване и въвеждане на комплексна подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи. Общата стойност на проекта е 993 762 лева, от които 844 698 финансирани от Европейския социален фонд и 149 064 лева държавно финансиране. Дневният център ще бъде разположен в две помещения на първия етаж на сградата на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“ на улица „Димитър Цончев“ № 11. В него 90 лица и техните семейства ще получават дневни и почасови социални услуги, както в центъра, така и в домашна среда чрез мобилна работа. Ще бъде осигурена терапевтична, специализирана психологическа помощ, рехабилитация, арт терапия и занимания в творчески ателиета. „Община Пловдив е първата, която подписа договор за изграждане на такъв дневен център, с помощта на който ще бъде осигурена и заместваща грижа до 14 дни в годината. Така хората, които се грижат за своите болни роднини ще могат в рамките на тези дни да отидат на лекар, да си починат или на направят неотложни за тях самите дейности“, обясни заместник-кметът Георги Титюков. Той показа помещението, в което ще се намира центърът и заяви, че ще бъде направен основен ремонт, ще бъде доставено необходимото оборудване и обзавеждане. Целевите групи на проекта включват представители на уязвими групи, а именно: • Лица с увреждания, включително тежки такива, над 18г.; • Лица с увреждания, включително тежки такива, и техните семейства, получаващи консултативни и други сходни услуги чрез проекта; • Лица над 18г. с увреждания, включително тежки такива, потребители на социални и здравни услуги в общността, след извеждането им от институции; • Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги. В центъра ще се провеждат и услуги, свързани с мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лицата с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими от тях членове на семейството. Продължителността на проекта е 30 месеца. По проект „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ ще бъдат създадени необходимите условия за изграждането на общо 7 социални услуги на територията на Община Пловдив, а именно – 2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства, с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

50511875_2009613112467450_5184432087876239360_n

50560822_2009613279134100_3613950602872094720_n

3,851 total views, 2 views today