Начало Banners „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

„Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

1 12

www.bgregio.eu

www.eufunds.bg

 

Проект „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.003-0001-C01, процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Описание на проекта:

Проектът ще има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Целеви групи:

Целевите групи на проекта включват деца до тригодишна възраст; деца в предучилищна възраст; деца в училищна възраст; незавършили деца и ученици от ромски произход; деца и ученици с физически увреждания; персонал на обновените обекти.

Очаквани резултати:

(1) Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на СОУ Любен Каравелов – сграда 1;

(2) Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на ЦДГ Снежанка;

(3) Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на ДЯ Детски смях;

(4) Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на СОУ Любен Каравелов – сграда 2;

(5) Ремонтиран и реконструиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено дворно място на ЦДГ Перуника;

(6) Изградена нова детска градина на ул. Богомил.

Цел на проекта:

Проектното предложение ще допринесе за постигането на следната обща цел: Подобряване на инфраструктурата за предоставяне качествено предучилищно и училищно образование в град Пловдив.

Общата цел на проекта може да се разгърне в следните специфични цели:

(1) Подобряване на инфраструктурата и условията за предучилищно образование (грижи за децата в ранна детска възраст);

(2) Осигуряване на нови места в детските градини;

(3) Подобряване на инфраструктурата и условията за училищно образование;

(4) Осигуряване на спортни съоръжения в образователните обекти;

(5) Подобряване на условията и увеличаване на възможностите за образование в територии с концентрация на ромско население;

(6) Осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца и ученици с физически увреждания;

(7) Повишаване на енергийната ефективност на образователни обекти;

(8) Намаляване на разходите за енергия на образователни обекти.

Основни дейности по проекта:

• Управление на проекта;

• Извършване на СМР;

• Изпълнение на авторски надзор;

• Изпълнение на строителен надзор;

• Изпълнение на доставки на оборудване, съоръжения и обзавеждане;

• Одит на изпълнението на проекта;

• Изпълнение на мерки за визуализация и публичност.

Обща стойност на проекта: 18 106 266,94 лв., от които:

• 15 953 713,05 лв. – Безвъзмездна финансова помощ (Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР – 13 560 656,08 лв.; Национално съфинансиране – 2 393 056,97 лв.)

• 2 152 553,89 лв. – Собствен принос на община Пловдив.

Срок за изпълнение на проекта: 30.03.2021 г.

15,658 total views, no views today