Начало Обществен форум за обсъждане на предложения за проекти, които да бъдат реализирани в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив

Обществен форум за обсъждане на предложения за проекти, които да бъдат реализирани в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ
за обсъждане на предложения за проекти, които да бъдат реализирани в рамките
на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив

На 08 февруари (петък), 2013 г. от 10.00 часа в хотел „Лайпциг” ще се проведе ВТОРИЯТ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ, посветен на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив (ИПГВР – Пловдив).

Форумът ще обсъжда предложения за проекти, които да бъдат реализирани в рамките на ИПГВР – Пловдив и които да бъдат предложени за финансиране от общината, от Оперативните програми (2014 – 2020), чрез публично – частни партньорства и от други финансови инструменти.

По време на ПЪРВИЯ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ, проведен на 04.09.2012 г., бяха обсъдени визията и стратегическите цели на ИПГВР – Пловдив и бяха определени три зони за въздействие:

 „Зона с преобладаващ социален характер” ( градската зона, източно от Стария град),
„Зона за икономическа активност” (бивш военен терен в кв.  „Гладно поле”) и Зона с публични функции” (теренът около  Ж.П. гарата).

Зоните за въздействие са одобрени от Общински съвет – Пловдив и от МРРБ, а екипът по проекта е извършил необходимите проучвания и анализи и е идентифицирал множество проектни идеи, които ще послужат за основа на големите интегрирани проекти за градско развитие.

На ВТОРИ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ предстои да бъдат обсъдени проектните идеи и да бъдат избрани проектите, които ще бъдат предложени за финансиране от общината, от Оперативните програми (2014  – 2020), чрез публично – частни партньорства и от други финансови инструменти.

За Общинското ръководство е важно да чуе мненията и предложенията не само на експертите, но и на гражданите и на всички  заинтересовани страни. Ето защо кани за участие всички, които имат отношение и интерес към подготовката на ИПГВР – Пловдив.

Предвижда се форумът да продължи до 13.30 часа, след което ще се проведе Пресконференция за медиите.

За контакти и допълнителна информация: Александър Радков, координатор на проекта, телефон:0884455340, имейл адрес: [email protected].

От тук  можете да изтеглите предварителния Дневен ред за форума.

Тук  можете да се запознаете със Списъка / Матрицата на проектните идеи.

Тук  можете да видите картата на проектите и зоните за въздействие.

Проектът „Интегриран план за градско развитие на Пловдив“ се реализира от Община Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на изпълнение на проекта: 23.06.2011 – 23.12.2013 г.
Стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ No. BG161PO001/1.4-07/2010 с УО на
ОПРР 2007-2013 за проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив“: 849 891,00 лв.;
Финансиране  от ЕФРР: 722 407,35 лв.; Национално съфинансиране: 84 989,10 лв.; Собствен принос на Община Пловдив: 42 494,55 лв.

7,858 total views, no views today