Начало Пловдив днес Община Пловдив изгражда два центъра за грижа за възрастни хора на стойност 1 милион лева

Община Пловдив изгражда два центъра за грижа за възрастни хора на стойност 1 милион лева

g_titukov_dog

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на две нови социални услуги по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. подписа заместник-кметът Георги Титюков.

Помощта по процедура BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” е в размер на 1 093 193,07 лв.  В рамките на проекта ще бъдат построени Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

В дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив са подадени заявления от над 70 лица, чакащи за ползване услугите в Център за пълнолетни лица с деменция. Заболяването в общия случай засяга най-възрастните хора и води до едни от най-тежките увреждания, които поставят в крайни затруднения роднините да полагат грижи за увредените лица. От една страна, полагането на адекватна грижа предполага непрекъснатото присъствие на близките, което изключва тяхната трудова реализация, а оттук и предполага липсата на достатъчно финансови средства за посрещане специфичните нужди на болните. Ето защо, откриването на още един център за настаняване от семеен тип за лица с деменция на територията на Община Пловдив ще задоволи до голяма степен нуждите на лицата с деменция и болест на Алцхаймер.

Една от приоритетните целеви групи, която ще се ползва от услугите на бъдещия Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване е групата на хора без близки и роднини, които трябва да бъдат изписани от лечебните заведения. В дирекция „Социално подпомагане“ от началото на 2018г. до момента са подадени 20 сигнала за тази целева група. В Центъра чрез медицински и други специалисти ще се предоставя 24-часова социална грижа както и поддържащо лечение, предписано от лекар.

Срокът за изграждане на центровете е 24 месеца.

В периода 2016 г.-2018 г. в Община Пловдив са реализирани редица социални проекти на стойност 13 394 127 лв., сред които „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“, „Обществена трапезария – Пловдив“, „Приеми ме 2015“, „Създаване на ново социално предприятие в община Пловдив за хора с увреждания“, “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ – “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Проект „Всички заедно за по добро образование и здраве“, Проект за създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания.

4,786 total views, 2 views today