Начало Актуално Община Пловдив представи инвестиционна мярка за адаптация към климатичните промени

Община Пловдив представи инвестиционна мярка за адаптация към климатичните промени

Експертният екип на Община Пловдив представи предстоящ проект за инвестиционна мярка насочена към адаптация към климатичните промени. Проектът предвижда превенция и адаптация на градската инфраструктурата към улични наводнения чрез изграждането на дъждоотливници на невралгични участъци в града.

Срещата се осъществява в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, изпълняван от Националния доверителен екофонд в партньорство със сдружението на Норвежките общини (KS) и общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Участие в представянето на инвестиционната мярка взеха зам.-кметът по екология инж. Анести Тимчев, директорът на Дирекция „ЕУО“ и експерт „Действия по климата“ към проекта инж. Вяра Колева, ст. експерт в отдел „Пътна инженерна инфраструктура“ и експерт „Строителство и инвестиции“ в проекта Йорданка Кашъмова, директорът на Дирекция „ Устройство на територията“ и експерт „Координатор развитие на градски територии“ към проекта арх. Константин Божков, Ирена Пенчева и Камелия Георгиева – представители от Националния доверителен екофонд.

Изследванията на изменението на климата показват, че както поради естествената цикличност на природните процеси, така и в резултат от антропогенното влияние, чрез увеличаване на парниковите газове климатичните промени също са фактор за повишаване на риска от наводнения. Резултатите са по-високи стойности на интензивните валежи, по-голям брой на дните през годината с краткосрочни валежи над критични прагови стойности и др.

Община Пловдив попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3 APSFR MA 05. Предстоящата мярка „Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура вследствие на интензивни валежи, чрез изграждане на дъждоотливници“ има за цел да спомогне отводняването на невралгични участъци от пътната инфраструктура в града, които образуват водосбори в резултат от интензивни валежи. За целта по проекта ще бъдат изградени специални съоръжения, които ще отвеждат дъждовната вода директно в р. „Марица“. Обектите, на които се предвижда изпълнението на мярката са подлезът под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. „Марица“ – юг; подлезът под бул. „В. Априлов“, бул. „Марица“ – юг; подлезът под бул. „Руски“, бул. „Марица“ – юг; подлезът под мост „Адата“, бул. „Марица“ – юг.

Изборът на инфраструктурната мярка е в резултат на обмяна на опит на експерти от Дирекция „ЕУО“ с представители на Норвежкия изследователски център по проблемите на устойчивата адаптация към изменението на климата (Noradapt), както и провеждането на работни срещи с другите партниращи общини.

Реализирането на предвидената инвестиционна мярка ще осигури нормалното движение на лични моторни превозни средства и автобуси от масовия градски транспорт и ще доведе до дългосрочни ползи за обществото. Проектът предвижда и изграждане на видеонаблюдение на пътнико потока на определените невралгични места, което ще подпомогне процеса по поддръжка на новата инфраструктура.

Изпълнението на проекта допълва дейностите по програма LIFE /BULADAPTECOS/ като и двете проектни предложения са насочени към общо решение за изпълнение на мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове свързани с климата.

WhatsApp Image 2022-06-28 at 5.08.54 PM (1) WhatsApp Image 2022-06-28 at 5.08.54 PM

552 total views, no views today