Начало Пловдив днес Стартира проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив

Стартира проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив

DSC_9520

На 06.02.2018 се проведе встъпителната пресконференция на Община Половдив по повод стартирането на Проект “Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.003-0003-C01 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията бяха представени основните цели, дейности и очаквани резултати от реализацията на проекта. Както отбеляза г-н Георги Титюков, зам кмет по “ Спорт, младежки дейности и социална политика“ на Община Пловдив : “ Целта на проекта е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги на населението и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече възможности за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни уязвими целеви групи, които включват жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход от посочените групи.“
Ланд.арх. Амада Колчева, Ръководител на проекта, детайлно презентира жизненият цикъл на проекта, параметрите, обхвата и графика за изпълнение на дейностите. Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват:
(1) Ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив;
(2) Изграден Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив.
Общата стойност на проекта е 2 120 718,42 лева, като от тази сума – БФП е 2 017 900,32 лева , а собственият принос на Община Пловдив е 102 818,10 лева . Крайният срок за реализация на проекта е до 24.09.2019 г.
DSC_9507

3,802 total views, 2 views today