Начало Актуално Община Пловдив търси партньори за подготовката на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез мерки за подобряване достъпа до образование

Община Пловдив търси партньори за подготовката на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез мерки за подобряване достъпа до образование

2 Graphic1 1

Община Пловдив търси партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността на най-маргинализираните етнически малцинства. Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез:

• Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани групи (Направление 1).
• Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2).
• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3).
• Развитие на местните общности и преодоляване на негативите стереотипи (Направление 4).

Партньори за дейностите по проекта могат да бъдат: работодатели, неправителствени организации, училища и детски градини, центрове за информация и професионално ориентиране, читалища, доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, обучителни организации и институции, общини.

Подробна информация относно изискванията към партньорите и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Община Пловдив тук .

474 total views, 5 views today