Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Бюджет и финанси”

Комисия „Бюджет и финанси”

  • Спас Атaнасов Шуманов – Председател
  • Николай Димитров Гюров – Зам.-Председател
  • Радослава Димитрова Ташкова
  • Борислав Кръстев Инчев
  • Господин Апостолов Апостолов
  • Ивайло Димов Димов
  • Илия Любенов Гатев
  • Константин Христов Георгиев
  • Кирил Атанасов Търев

Дневен ред на комисия

ПК по Бюджет и финанси, протокол № 22

Дата: 05.04.2024, 11:30, място:

Документ Материали
1 24XI-108/29.03.2024 – Приемане като собствен финансов принос на община Пловдив на невъзстановена част от авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.029-0002-C02 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″.
2 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
3 24XI-110/01.04.2024 – Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗАД „Армеец“ АД за срок от една година.
4 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
5 24XI-112/01.04.2024 – I. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ – Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок  от 3 /три/ години на недвижим имот собственост на дружеството.
II. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от  3 /три/ години на недвижим имот собственост на дружеството.
6 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
7 24XI-114/02.04.2024 – Приемане на Наредба за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от културните събития на Община Пловдив
8 24XI-115/03.04.2024 – Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив по проект № BGLD-1.003-002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“
9 24XI-116/03.04.2024 -I. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за смешна медицинска помощ – Пловдив помещение, находящо се на партерния етаж на сградата със самостоятелен вход, с обща площ 26,67., включващо помещение за престой, санитарен възел и обособена площадка за паркиране, разположени от южната страна на лечебното заведение, предназначени за базиране на два изнесени спешни екипа с реанимобил. II Утвърждаване на договор между „Диагностично – консултативен център II. Пловдив“ ЕООД и Център за спешна медицинска помощ за безвъзмездно отдаване за срок от 3 години на недвижим имот собственост на дружеството
10 24XI-117/03.04.2024 -Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Смолян  до Министъра на земеделието и храните за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 23025.196.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-35/15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3 000 кв.м., находящ се в област Смолян, община Доспат, гр. Доспат
11 24XI-118/03.04.2024 – Предоставяне на управление на ДГ „Червената шапчица“ на сграда с идентификатор 56784.540.623.1 по КККР, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Проф. д-р Иван Митев“ №1 и разкриването и като нов трети адрес на детската градина с осем групи
12 24XI-119/03.04.2024 – Приемане на отчета за изпълнение на „Годишната програма за развитие на туризма в Община Пловдив за 2023 г.“ и приемане на „Годишната програма за развитие на туризма в Община Пловдив за 2024 г.“
13 24XI-120/03.04.2024 -Отчет за дейността на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив за 2023 г. с Отчети за дейността на организациите-членове към ОСНВ – Пловдив за 2023 г.; Отчет на ОСНВ-Пловдив за изпълнение на план-сметката за разпределение на средства за финансово обезпечаване на мероприятия и дейности за изпълнение на общинската политика в областта на наркоманите за 2023 г.; План за мероприятия и дейности на ОСНВ с ПИЦ-Пловдив за 2024 г.; План-сметка на ОСНВ с ПИЦ –Пловдив за 2024 г.
14 24XI-121/03.04.2024 -Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министерство на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив за срок от 10 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ археологически паметник на културата – „Малка Базилика”, находящ се в гр.Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1345 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, с площ на имота 2885 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За археологически паметник на културата, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56784.520.1345.1, брой етажи: 1, с предназначение-друг вид обществена сграда, находящ се на бул. „Княгиня Мария Луиза”, гр. Пловдив.
15 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив
16 24XI-123/04.04.2024 – I. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ VII-Пловдив“ ЕООД, район Южен да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив помещение, находящо се на първия етаж на сградата до самостоятелен вход, с обща площ 9,37 кв. м. с достъп до санитарен възел, разположено до западната страна на лечебното заведение.
II. Утвърждаване на договор между „ДКЦ VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД и Център за спешна медицинска помощ за безвъзмездно отдаване за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството.
17 24XI-124/04.04.2024 – Одобряване на застраховател на „ДКЦ V-Пловдив- Св. архиеп. Лука“ ЕООД, сключване на застраховка „Имущество“ със ЗК „Лев Инс“ АД и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗАД „ДаллБог: Живот и Здраве+ АД за срок от една година.

5,200 total views, no views today