Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

Комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси”

  • Ивайло Димов Димов – Председател
  • д-р Борислав Петров Матеев – Зам. -Председател
  • Георги Николов Василев
  • Иван Димитров Пенков
  • Йордан Илиев Илиев
  • Йоно Денев Чепилски
  • инж. Веселин Николов Маневски
  • Славчо Стоев Атанасов
  • Яшар Смаил Асан

Дневен ред на заседанието:

Дневен ред на комисия

ПК по Образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси, протокол № 6

Дата: 05.04.2024, 12:30, място:

Документ Материали
1 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
2 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
3 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
4 24XI-115/03.04.2024 – Одобряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив по проект № BGLD-1.003-002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“
5 24XI-118/03.04.2024 – Предоставяне на управление на ДГ „Червената шапчица“ на сграда с идентификатор 56784.540.623.1 по КККР, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Проф. д-р Иван Митев“ №1 и разкриването и като нов трети адрес на детската градина с осем групи
6 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив

17,282 total views, no views today