Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

Комисия „Общинска собственост и стопански дейности”

  • адв.Георги Николаев Рогачев – Председател
  • Господин Апостолов Апостолов – Зам. -Председател
  • адв.Веселина Стефанова Александрова
  • Димитър Петков Колев
  • Константин Христов Георгиев
  • Борислав Кръстев Инчев
  • Илия Любенов Гатев
  • Спас Атaнасов Шуманов
  • Тервел Веселинов Борисов

Дневен ред на заседанието

Дневен ред на комисия

ПК по Общинска собственост и стопански дейности, протокол № 6

Дата: 05.04.2024, 13:00, място:

Документ Материали
1 24XI-109/29.03.2024 – Одобряване на бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 -2027 г., изготвена в изпълнение на БЮ 1 от 19.02.2024 г. от Министерство на финансите.
2 24XI-110/01.04.2024 – Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон- Пловдив“ ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗАД „Армеец“ АД за срок от една година.
3 24XI-111/01.04.2024 – Удостояване на Марин Стоянов Кадиев с „Почетна значка на град Пловдив“
4 24XI-112/01.04.2024 – I. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ – Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок  от 3 /три/ години на недвижим имот собственост на дружеството.
II. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от  3 /три/ години на недвижим имот собственост на дружеството.
5 24XI-113/02.04.2024 – Приемане на Доклад за осъществяване читалищни дейности през 2023 г. и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2023 г.
6 24XI-116/03.04.2024 -I. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за смешна медицинска помощ – Пловдив помещение, находящо се на партерния етаж на сградата със самостоятелен вход, с обща площ 26,67., включващо помещение за престой, санитарен възел и обособена площадка за паркиране, разположени от южната страна на лечебното заведение, предназначени за базиране на два изнесени спешни екипа с реанимобил. II Утвърждаване на договор между „Диагностично – консултативен център II. Пловдив“ ЕООД и Център за спешна медицинска помощ за безвъзмездно отдаване за срок от 3 години на недвижим имот собственост на дружеството
7 24XI-117/03.04.2024 -Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Смолян  до Министъра на земеделието и храните за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 23025.196.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-35/15.06.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3 000 кв.м., находящ се в област Смолян, община Доспат, гр. Доспат
8 24XI-121/03.04.2024 -Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител до Министерство на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Пловдив за срок от 10 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ археологически паметник на културата – „Малка Базилика”, находящ се в гр.Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.520.1345 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, с площ на имота 2885 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За археологически паметник на културата, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56784.520.1345.1, брой етажи: 1, с предназначение-друг вид обществена сграда, находящ се на бул. „Княгиня Мария Луиза”, гр. Пловдив.
9 24XI-122/04.04.2024 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2023 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и катуализирано разпределение на разчетите за сметиките за средствата от Европейския съюз на община Пловдив
10 24XI-123/04.04.2024 – I. Даване разрешение на управителя на „ДКЦ VII-Пловдив“ ЕООД, район Южен да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив помещение, находящо се на първия етаж на сградата до самостоятелен вход, с обща площ 9,37 кв. м. с достъп до санитарен възел, разположено до западната страна на лечебното заведение.
II. Утвърждаване на договор между „ДКЦ VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД и Център за спешна медицинска помощ за безвъзмездно отдаване за срок от 3 /три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството.
11 24XI-124/04.04.2024 – Одобряване на застраховател на „ДКЦ V-Пловдив- Св. архиеп. Лука“ ЕООД, сключване на застраховка „Имущество“ със ЗК „Лев Инс“ АД и застраховка „Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност“ със ЗАД „ДаллБог: Живот и Здраве+ АД за срок от една година.

17,590 total views, no views today