Начало Banners Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

news_91_1

Община Пловдив спечели проект за изграждане на социално предприятие за хора с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.

Разработеният в отдел „Бизнес развитие и международно сътрудничество“ проект е класиран на 7-мо място от общо 800 проекта, одобрени по процедура „Развитие на социалното предприемачество“.

Финансирането е на стойност 379 859 лева.

Предмет на дейност:

1. Производство и продажба на рекламни материали, популяризиращи гр. Пловдив:

2. Производство на други стоки, които допринасят за популяризиране на каузите на социалното предприемачество и социалната икономика;

3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

4. Установяване и поддържане на взаимоотношения на местно и национално ниво със социални заведения, браншови организации и други институции с цел подпомагане на личностната реализация и професионалното ориентиране на хората с увреждания;

5. Управление и стопанисване на предоставените за ползване помещения; както и на придобитите за осъществяване на производствените дейности съоръжения и техника;

6. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки;

Целева група: хора с различни видове увреждания над 18 години.

Цели на проекта:

1. Проектът има за цел да подкрепи намерението на Община Пловдив да създаде ново социално предприятие, което да окаже едно значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания. Чрез изграждането на различни умения и компетенции и всеки един от работещите да се подобри тяхната интеграция в обществото, подобряване на начина и качеството на живот.

2. Осигуряване на подкрепа чрез терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо- и арттерапия.

3. Мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица на с увреждания

4. Тридесет и двама души с различни видове увреждания ще бъдат наети на пълен работен ден и на непълно работно време за период от дванадесет месеца. Те ще бъдат обучени да изпълняват различни видове операции, свързани с производството на промоционални текстилни торбички и магнити за хладилник.

В допълнение са предвидени различни видове интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група.

Общинското предприятие е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. ”Цариградско шосе“ № 102.

Брой на наетите на пълен и непълен работен ден лица с увреждания: 32

Наред с изграждането на различни умения за изработване на рекламни материали са предвидени различни интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група.

За постигане на тази цел ще бъдат наети психолози и социални консултанти, които да работят с хората с увреждания за подобряване на тяхната мотивация, психологическо състояние и социални умения. На работниците с увреждания ще бъде предоставено обучение за повишаване на социална им компетентност.

Социалното предприятие ще бъде управлявано с помощта на директор и счетоводител. Петима работници и шестима наставници, всички те от целевата група на безработните и неактивни лица, ще бъдат наети допълнително, за да подкрепят производствения процес.

Проектът предвижда още провеждането на анализ на потребностите с цел създаването на работеща маркетингова стратегия. За популяризиране на продуктите на социалното предприятие ще бъдат използвани платформи в социалните медии и уебсайтове.

Партньор на Община Пловдив по проекта е Националният алианс за работа с доброволци (НАРД).

Очаквани резултати:

Изграждане на Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

Осигуряване на работни места и постоянна заетост на хора с увреждания и реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието им на пазара на труда.

Дейности по реализиране на проекта:

1. Извършване на СМР на Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

2. Оборудване;

3. Избор на екип и управление на Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

4. Супервизия и обучения;

5. Функциониране на Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ и предоставяне на услугите;

Продължителност на проекта: 15 месеца

5,658 total views, 2 views today