Начало Обяви Обява за обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги

Обява за обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги

Уважаеми дами и господа,

Община Пловдив е бенефициент по проект „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Договор№ BG16RFOP001-5.001-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Във връзка с изпълнението на горецитирания проект, ще се проведе Обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги, което ще се състои в Малка конферентна зала на етаж 2 в Дома на културата „Борис Христов“ на 26.02.2018 г. от 10.00 ч.
Новите социални услуги е планирано да бъдат разкрити, както следва:
1) Услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно –Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и Център за обществена подкрепа в сграда, находяща се на ул.“Д.Цончев“11, с площ от 930кв.м., която може да бъде преустроена и реконструирана по подходящ начин и с минимални средства и намеса. Сградата притежава 3 крила, които могат успешно да бъдат самостоятелно обособени, вкл.-с дворни пространства, така че да създават необходимите условия за предоставяне на посочените услуги, в т.ч. и за трудноподвижни лица;
2) Резидентни услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца – 2бр., съответно находящи се на ул.“Ст.Михайловски“13, с площ 330кв.м., представляващ едноетажна масивна сграда с прилежащи сервизни постройки – кухня, санитарно помещение и др., и на ул.“Петрова нива“51, с площ 343кв.м., представляващ съвкупност от две двуетажни основни и няколко обслужващи сгради /мокри и складови помещения и др./. И за двете съществуващи сгради се предвижда извършване на реконструкции, обновяване и довършителни работи, които позволяват изграждане на адекватни условия за обектите, съгласно функционалните изисквания към услугите.
3) Преходно жилище за деца от 15-18г., находящо се на ул. „Ст.Михайловски“13Д, с площ около 230кв.м., представляващо едноетажна сграда с лека конструкция, вкл. спални, санитарни и сервизни помещения и т.н. Предвидените интервенции върху обекта касаят извършването на реконструкция и обновяване;
4) Наблюдавано жилище за младежи от 18-21г., находящо се в апартамент в ж.к. „Тракия“, бл.268, разпростиращ се на площ от 100кв.м, включваща-спални помещения, мокри и сервизни помещения, кухня и др.
Очакваме Ви на Общественото обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги.

7,450 total views, no views today