Начало Banners ОП „Региони в растеж“

ОП „Региони в растеж“

euoprrr

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
www.bgregio.eu

Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01
“Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България“,
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на проекта: 1 399 985,87лв. с ДДС
(в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% -
1 189 987,99 лв. с ДДС, НФ 5% – 209 997,88 лв. с ДДС)
Продължителност: 24 месеца
Период на изпълнение: 25.11.2016г. – 25.11.2018г.
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Обект на интервенция: ПГХТТ – гр. Пловдив

Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на благоприятна, съответстваща на времето си, образователна среда, която, чрез предвидените в проекта комплексни действия, ще допринесе за подобряване качеството и условията н а обучение на младите хора на територията на град Пловдив, желаещи да получат специализирано професионално обучение и специфична експертиза, която да спомогне за бъдещата им реализация на пазара на труда.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––

12,444 total views, 2 views today