Начало Banners Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив

1

Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“

www.bgregio.eu

Проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“

Административен договор за БФП: № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 с рег. № 18 ДГ 1025 / 04.12.2018 г.

Обща стойност на проекта: 1 093 193,07 лева с вкл. ДДС
Финансиране от ЕС – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): 929 214,11 лева с вкл. ДДС
Национално финансиране: 163 978,96 лева с вкл. ДДС
Продължителност на проекта: 24 месеца

Проектът ще създаде условия за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на лицата с различни форми на деменция и възрастните хора в невъзможност от самообслужване. Община Пловдив ще има възможността да спази и приложи европейските и национални нормативи, касаещи замяната на институционалния модел на грижа с грижа в общността и децентрализацията на социалните услуги като цяло.

Основна цел на проекта: да се осигури подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на две нови социални услуги за лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване в град Пловдив, в съответствие с Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Очаквани резултати:
1. Създаване на Център за подкрепа на лица с различни форми на деменция с капацитет 15 лица.
2. Създаване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 лица.

Дейности по реализиране на проекта:
1. Организация и управление на проекта;
2. Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по проекта;
3. Осигуряване на информация и комуникация по проекта;
3. Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на две нови социални услуги в Община Пловдив – проектиран и строителство;
4. Строителен надзор и оценка на съответствието;
5. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проекта.

Проектът пряко допринася за осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Изграждането на инфраструктурата за предоставяне на двете нови социални услуги се основава на функционалните изисквания и насоки за посочената инфраструктура и е съобразено с релевантните европейски нормативи и национални рамки, относими към процесите на деинституционализация и преход към грижа и живот в общността.

Проектът е фокусиран върху подобряване качеството на живот на тези лица чрез осигуряване на интегриран подход при предоставянето на услуги и мерки за подкрепа в общността и изграждане на подходящ материален и кадрови ресурс. Меките мерки, свързани със социалните услуги в новоизградената инфраструктура, ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

www.bgregio.eu

22,304 total views, no views today