Начало Актуално Пловдив получава 3.7 милиона лева по проект за деца в риск

Пловдив получава 3.7 милиона лева по проект за деца в риск

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“.

Проектът на Община Пловдив „Социална инфраструктура в град Пловдив – модел за по-добра грижа за децата“ е на стойност 3 751 180 лева и включва изграждането на пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. В тях ще бъдат настанени 78 деца от домовете за деца и младежи с умствени и физически увреждания и деца с увреждания над 3 години от домовете за медико-социални грижи.

На церемонията присъства председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов.

Договори днес бяха подписани и с общините Казанлък, Нова Загора, Нови пазар, Плевен, Пловдив, Самоков и Стара Загора. Предстои и подписване на договор с община Първомай. Осемте проекта за извеждане на деца от социални институции са на обща стойност 19 580 181,40 лв. С тях приключва кандидатстването по тази схема. До момента са одобрени и сключени общо 54 договора за 84,5 млн. лв., които са безвъзмездната финансова помощ.

Read More Те са по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ за подкрепа на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и плана за действие към нея. Дейностите по тях възлизат на 104 млн. лв. С изпълнението на всички договори по схемата се предвижда да бъдат създадени 133 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 27 защитени жилища в 62-те общини в градските агломерационни ареали, съгласно Националната карта за резидентни грижи.

С подписването на днешните договори покриваме напълно картата на резидентните услуги за децата с умствени и физически увреждания над 3 години, каза Деница Николова по време на церемонията. За постигането на общ интегриран ефект, инвестициите за изграждане на инфраструктура и оборудване по линия на ОПРР ще бъдат допълнени със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за подобряване на социалните услуги. Министерството на земеделието и храните също предоставя финансов ресурс за доизграждането на инфраструктурните мерки за бенефициенти, попадащи извън обхвата на ОПРР, посочи още тя.

Проектите по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са насочени към:

- Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство

- Изграждане на сграден фонд за Защитено жилище, включително прилежащото им дворно място

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване

- Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията

- Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги.

Убеден съм, че със съдействието и волята на кметовете на общините, децата в риск ще живеят много по-достойно, отколкото сега в центровете за настаняване и защитените жилища. Вярвам, че те ще получат грижи и достъп до образование, така че след години да могат да се интегрират напълно в обществото и сами да се издържат, каза Калин Каменов. Той обърна внимание, че настанените в тези жилища няма да прекарват цялото си време в тях. За разлика от сега, младежите само ще нощуват там. През останалото време те ще посещават училище, здравни или социални услуги, за да придобият умения, които ще им помогнат да си намерят работа, каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

8,510 total views, no views today