Начало Banners Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж

Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж

rreu

www.bgregio.eu
www.eufunds.bg

Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.003-0002-C01, процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Описание на проекта:
Проектът ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики в град Пловдив чрез инвестиции в следните типове обекти:
(1) улици и площади – инвестиции за пътни и тротоарни настилки, монтаж на градско обзавеждане, енергоспестяващо улично осветление, озеленяване;
(2) междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи;
(3) специфични зони за отдих (южния бряг на река Марица) – изграждане на алеи; доставка и монтаж на градско обзавеждане, изграждане на детски съоръжения и спортни съоръжения, паркоустройство, монтиране на осветителни тела с LED осветители.
Изброените типове обекти и съответстващите им интервенции са концентрирани в Зоната със социални функции. Характерът на инвестициите, тяхното разположение и комбиниране ще доведе до значително подобрение на условията за обитаване и отдих на местното население, включващо и голяма ромска общност. Намесите в социалната зона ще подкрепят усвояването на речното крайбрежие на Марица като среда за спорт и рекреация, както и ще улеснят свързаността между емблематични градски пространства (Джамбаз тепе, археологически обекти, подходи към Стария град).
В допълнение е заложен обект в Зоната с обществен характер, който има надобщинско значение – обновяването на публични пространства около Централна гара.
Очаквани резултати:
(1) Благоустроена и озеленена част от южния бряг на река Марица, включително изградени спортни и детски площадки;
(2) Рехабилитирани и реконструирани групи улици и площади в Зоната със социални функции, включително въведено енергоспестяващо улично осветление;
(3) Благоустроени, озеленени и социализирани междублокови пространства в Зоната със социални функции, включително изградени детски площадки и спортни площадки;
(4) Обновени настилки и елементи на бул. „Хр. Ботев“ и на „Предгаров площад“.

Цел на проекта:
Проектът ще допринесе за постигането на следната обща цел: Подобряване на жизнената среда и постигане на качествени условия за обитаване и отдих в град Пловдив.
Общата цел на проекта може да се разгърне в следните специфични цели:
(1) Подобряване на екологичните характеристики на градската среда;
(2) Усъвършенстване на транспортната инфраструктура, свързаността и достъпността;
(3) Осигуряване на повече възможности за спорт и отдих за различни възрастови и социални групи;
(4) Увеличаване на сигурността в открити публични пространства;
(5) Подобряване на условията за обитаване и отдих в територии с концентрация на ромско население;
(6) Осигуряване на достъпна архитектурна среда за лица с физически увреждания;
(7) Намаляване на разходите за енергия на публичното осветление;
(8) Подобряване достъпността и околната среда на емблематични градски пространства.

Основни дейности по проекта:
• Управление на проекта;
• Извършване на СМР;
• Изпълнение на авторски надзор;
• Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР);
• Изпълнение на строителен надзор;
• Одит на изпълнението на проекта;
• Изпълнение на мерки за визуализация и публичност;

Обща стойност на проекта: 24 160 690,49 лв., от които:
• 24 025 191,38 лв. – Безвъзмездна финансова помощ: (Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР – 20 421 412,69 лв.; Национално съфинансиране – 3 603 778,69 лв.)
• 135 499,11 лв. – Собствен принос на община Пловдив.

Срок за изпълнение на проекта:
Начална дата: 13.07.2017 г.
Крайна дата: 13.01.2020 г.

6,242 total views, 10 views today