Начало Актуално Покана за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции

Покана за информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции

Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на информационно събитие относно подаване на фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 Информационното събитие ще се проведе на 11.06.2019г. от 15:00ч. в  Заседателна зала в сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“№1.

По време на събитието ще бъде представена информация относно необходимостта на включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, на обект „Изграждане на социални жилища“. Индикаторът, който община Пловдив следва да постигне е 74 жилища. Тази промяна се налага поради факта, че в съществуващата Инвестиционна програма е наличен такъв обект под наименованието „Социални жилища на ул. „Богомил“.  Поради обстоятелството, че Община Пловдив не притежава собственост на посочения обект сме изправени пред невъзможност за подаване на проектно предложение. Целта на този проектен фиш е да предложим ново наименование, а именно „Изграждане на социални жилища“. След евентуално включване на обекта в включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма, Общината ще проведе публични обсъждания преди одобрение и изпълнение на инфраструктурния проект.

155 total views, 2 views today