Начало Актуално Покана за начална пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Покана за начална пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, бенефициент Община Пловдив, Ви каним да присъствате на начална пресконференция с участието на заместник-кмета Розалин Петков. Пресконференцията ще се проведе на 11.06.2019 г. от 10.00 часа в малката конферентна зала в Дом на културата „Борис Христов“.

На събитието ще бъде представен проектът, неговите цели и очакваните резултати, както и ще бъде отразен достигнатият етап от подготовката на същинското му изпълнение. Обща стойност на проекта е 9 023 913,84 лв., безвъзмездната финансова помощ е 6 070 538,46 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие 5 159 957,69 лв. и национално съфинансиране 910 580,77 лв. Съфинансирането  от бенефициента е 2 953 375.38 лв.

Дата на подписване на договора: 21.05.2018 г. Периодът на изпълнение е 04.06.2018 г. – 04.06.2020 г.

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация.

Специфичната цел на проекта е постигане през 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион/община, а именно 109 кг./жител, съгласно чл.13, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

723 total views, 6 views today