Начало Banners Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив

deinstitution-support-img

http://www.eufunds.bg/
http://esf.bg/

Проект BG05M9OP001-2.019-0014 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив” по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, по ОПРЧР 2014-2020

Финансираща програма/институция: ОПРЧР 2014-2020

Обща стойност на проекта: 1 462 261,52 лв.

Цели и очаквани резултати:

С настоящия проект по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, по ОПРЧР 2014-2020, Община Пловдив ще продължи цялостния процес по деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, и окончателното поетапно закриване на тези институции чрез обезпечаване разкриването на 7 нови социални услуги в общността: 4 услуги от резидентен тип – 2 Центъра за настаняване от семеен тип, Наблюдавано жилище, Преходно жилище, както и 3 консултативни услуги – „Център за обществена подкрепа“, „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ и „Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания“. За функционирането на посочените 7 нови социални услуги на територията на Община Пловдив ще бъде назначен специализиран персонал от 65 души (психолози, соц. работници и др.), който ще отговаря за цялостното им предоставяне и осигуряването на подходяща грижа и комфорт на потребителите с оглед индивидуалните им потребности, вкл.–чрез обезпечаване на ежедневните им битово-хигиенни нужди. Комплексът от синергични дейности в рамките на проекта ще подкрепи прилагането на мерки за: подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа; здравни/интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; грижа в семейна среда за деца в риск и др. Изпълнението на проекта ще допринесе за гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, подкрепяйки постигането на основната цел на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и ще допълни и надгради осъществените мерки в сферата, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.

Срок на изпълнение: 25.08.2020 – 25.01.2022 г.

13,824 total views, no views today