Начало Banners Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Първата специфична цел на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор.
Тя ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1, за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради. Общините осъществяват подбор на обектите на интервенция – жилищни сгради на тяхна територия, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020. Крайните ползватели на помощта са сдружения на собственици – за многофамилни жилищни сгради.

В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

СС кандидатстват пред общината (съответната районна администрация), като подават заявления за кандидатстване, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Допустими за енергийно обновяване са:

• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Приложения

Процедура за подбор на жилищни сгради по ОПРР0530

Регистър на ЗИФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 получили положителна оценка

Регистър на ЗИФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 получили отрицателна оценка
Регистър на всички получени заявления

Съобщение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

46,150 total views, no views today