Начало Banners Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

Наименование на проекта: Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“

Регистрационен номер в ИСУН: № BG05SFOP001-4.007-0003

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на проекта: 273 000,00 лв.

Срок за изпълнение на проекта: от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

Оперативна програма „Добро управление“

Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“

Областен информационен център – Пловдив извършва информационни и логистични услуги:

- Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

- Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

- Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;

- Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;

- Сътрудничество с управляващите органи/междинните звена на Оперативните програми;

- Работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.

Линк към обособената страница на ОИЦ – Пловдив: https://www.eufunds.bg/bg/node/53

Ако желаете да работите по проект с европейско финансиране, търсите повече информация за възможностите, които дават европейските фондове може да се свържете с нас:
- На място в офиса на ОИЦ – Пловдив – ул. „Авксентий Велешки“ 20, Гр. Пловдив 4000, гр. Пловдив 4000
- По телефона: 032/262-000
- По електронна поща: [email protected]

6,872 total views, no views today