Начало Banners Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

Проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

Наименование на проекта: Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив

Регистрационен номер в ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0014

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на проекта: 499 731,00 лв.

Срок за изпълнение на проекта: от 13.12.2015 г. до 31.12.2018 г.

Оперативна програма „Добро управление“

Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”;

Областен информационен център – Пловдив извършва информационни и логистични услуги:

- Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

- Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;

- Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;

- Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;

- Сътрудничество с управляващите органи/междинните звена на Оперативните програми;

- Работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.

Линк към обособената страница на ОИЦ – Пловдив: http://www.eufunds.bg/plovdiv

Ако желаете да работите по проект с европейско финансиране, търсите повече информация за възможностите, които дават европейските фондове може да се свържете с нас:

- На място в офиса на ОИЦ – Пловдив – пл. ”Централен” № 1, гр. Пловдив 4000

- По телефона: 032/656-407 или 032/262-000

- По електронна поща: oic.plovdiv@gmail.com

банер-оиц

25,743 total views, 8 views today