Начало Проект Чист въздух за Пловдив Документи за сключване на договор

Документи за сключване на договор

Община Пловдив кани одобрените кандидати да подпишат договор с общината за безвъзмездно получаване на новото отоплително устройство.

Напомняме, че същите следва да имат декларация за платени данъци, която можете да изтеглите от тук. Декларацията за данъци трябва да бъде върната, попълнена и подписана, на следния имейл: [email protected] или всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа в деловодството на Община Пловдив, площад Стефан Стамболов №1, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1 или в районните администрации.

В зависимост от вида отоплително устройство се подписва един от следните видове договори:

- договор за топловъздушна камина на пелети;

- договор за пелетна камина на водна риза или за пелетен котел (вкл. до два стоманени панелни радиатора, ако са заявени такива). Проект на договора можете да изтеглите тук.

- договор за отоплителни електрически устройства (климатици). Проект на договора можете да изтеглите тук.

- договор за газов конвектор или газов котел. Проект на договора можете да изтеглите тук.

В случай, че до подписването на договор одобрен кандидат се откаже от участие, общината информира следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договор в зависимост от графика на доставка на отоплителните устройства.

Актуална информация се публикува на електронната страница на общината на следния линк: www.plovdiv.bg

Напомняме, че при сключване на договор е необходимо кандидатът да представи следните документи за проверка:

1. Лична карта за идентификация;

2. Документ за собственост на имота, за който кандидатства за смяна на отоплителния уред (нотариален акт, договор за покупко-продажба, удостоверение за ползване съгласно Закона за устройство на територията, договор за делба, удостоверение за наследници или др. приложими документи с доказателствена стойност);

3. Декларация за съгласие от съсобственик/ци на имот по образец, ако е приложимо. Декларацията може да бъде изтеглена тук;

4. Пълномощно при кандидатстване за общо локално отопление, ако е приложимо;

5. Копие от Решение на общото събрание на собствениците при колективно решение за локално отопление и сградата е в режим на етажна собственост, ако е приложимо;

6. Писмено (положително) становище за условията по присъединяването, издадено от газоразпределителното дружество „Ситигаз“, ако е приложимо;

7. Договор с топлопреносното дружество за доставка на топлинна енергия – в случаи, когато се кандидатства за подмяна на отопление на дърва и въглища с централно парно отопление (кандидатства се за радиатори), ако е приложимо;

8. Пълномощно, с което кандидат упълномощава пълномощник да подаде документите за кандидатстване от негово име, ако е приложимо;

9. Документ от ТЕЛК, ако е приложимо;

10. Документ за получаване на помощ за отопление, ако е приложимо.

При подаване на документите с доказателствена стойност към Формуляра за кандидатстване, приемащите общински служители правят пълна проверка на място за пълнота на попълнените документи.

6,430 total views, no views today