Начало Актуално Първа копка по проект „Подобряване на социалната инфраструктура на община Пловдив“

Първа копка по проект „Подобряване на социалната инфраструктура на община Пловдив“

pokana_krizicen_center_oprr

На 17.04.2018 г. (вторник) от 10.30 часа  на ул.”Стойчо Мушанов” № 48   ще се проведе  церемония „Първа копка” за обект Внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и обзавеждане на прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Договор за БФП №BG16RFOP001-1.003-0003-C01 по Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на този проект е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване. Обновените и изградените обекти ще дадат повече и подобрени възможности (капацитет) за защита, социална сигурност, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и информиране на различни целеви групи.

Целевите групи на проекта включват жени, жертви на домашно насилие и техните деца; бездомни; деца на улицата; социално слаби лица и безработни; деца от социално слаби семейства; лица с физически увреждания и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните категории целеви групи.

Очаквани резултати:

Ремонтиран сграден фонд с внедрени мерки за енергийна ефективност, благоустроено и обзаведено прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие – гр. Пловдив.

Общата стойност на проекта е 2 120 718.42 лева, от които:

• 2 017 900.32 лева – Безвъзмездна финансова помощ (1 715 215.27 лева – съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР; 302 685.05 лева – национално съфинансиране);

• 102 818.10 лева – Собствен принос на община Пловдив.

Крайният срок за реализация на проекта е до 24.09.2019 г.

4,011 total views, 2 views today