Начало Banners Ремонт и рехабилитация на общежитиe към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив

Ремонт и рехабилитация на общежитиe към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив

12345

Договор № BG-RRP-1.011-0016-C01
„Ремонт и рехабилитация на общежитиe към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив“,
по Процедура BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“,
по Национален план за възстановяване и устойчивост

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG-RRP-1.011-0016-C01
Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: : 5 821 559,12 лв., от които:
- сума в размер на 4 857 314,64 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи от стойността на преките разходи (без ДДС), представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
- сума в размер на 964 244,48 лева, представляваща невъзстановим данък добавена стойност за преките разходи и непреките разходи, която е за сметка на бюджета на Република България;
Срок за изпълнение на Инвестицията: 31 месеца, 24.11.2023 – 31.05.2026 г.

Цел на Инвестицията: Основната цел на настоящия проект, в пълно съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.011 по НПВУ, е да се създадат условия за равен достъп до образование за ползвателите на общежитието към ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив, предмет на ПИИ, чрез осъществяване на мерки по основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване (за осигуряване на достъпна среда) и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, създаващи благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.
Основни дейности:
1. Осъществяване на основен ремонт и рехабилитация на общежитие към ЕГ „Иван Вазов“;
2.Въвеждане на ЕЕ мерки за постигане на клас „А“(СБНПЕ): топлоизолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на дограма и врати, изграждане на системи за отопление/охлаждане и автоматизация, изпълнение на мерки по системата за БГВ, подмяна на осветление, вкл.-изграждане на ФЕЦ за собствени нужди;
3.Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, в т.ч. – техника и др.;
4. Осигуряване на достъпност на средата, съгл. Наредба №РД-02-20-2/26.01.2021г., с цел подобряване на достъпа на хора с увреждания до и в обхванатия от проекта сграден фонд.
5. Осигуряване на публичност и информираност и управление на проекта.
Индикатори:
• Приключване на обновяването на студентски общежития – 1бр.;
• Икономии в годишното потребление на първична енергия – 506.24 MWh/y;
• Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 119 бр.;

2,828 total views, 2 views today