Начало Спорт Съобщение за напомняне за срока за предаване на финансови отчети на спортните клубове

Съобщение за напомняне за срока за предаване на финансови отчети на спортните клубове

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ,

Дирекция „Спорт и младежки дейности” Ви уведомява, че съгласно утвърдената: „Система за принципите, критериите и условията за финансово подпомагене на лицензираните спортни организации и техните членове” и съгласно чл.32 ал.1 и ал.2 от същата, е необходимо да внесете финансовите си отчети за разходваните средства за спортна дейност,  получени от Община Пловдив за 2012 год.

Приложение:

Чл. 32. (1) Спортните организации и техните членове отчитат отпуснатите по тази система средства  до 30-ти януари на следващата календарна година и са длъжни да представят пред Община Пловдив отчет и копие от счетоводните документи, заверени с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.

(2) При обективни причини, представянето на отчета може да се отложи, но с не повече от 15 календарни дни и при писмено излагане на причините, които налагат отлагането.

  • Моля, входирайте финансовите си отчети в срок до 15.02.2013год. /петък/ в Деловодството на Община Пловдив.

6,403 total views, no views today