Начало Услуги Административни услуги Административни услуги в туризма

Административни услуги в туризма

Административните услуги в туризма са част от дейността на отдел „Туризъм“, в ресор „Култура, археология и туризъм“  при Община Пловдив.

Служителите от отдела осъществяват администрирането на процедурите по категоризиране на туристически обекти (от кмета на Община Пловдив), както и регистрирането на стаи за гости и апартаменти за гости, находящи се на територията на община Пловдив.

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на районната общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект и получава издадената категорийна символика за обекта от служителите в отдел „Стопански дейности“ в съответната районна администрация.

Лицето, което ще извършва настаняване в места за настаняване клас „В” („стаи за гости” или „апартаменти за гости”), или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация за регистрация (по образец) в деловодството на районната общинска администрация, на чиято територия се намира обекта и получава издаденото удостоверение за регистрация от служителите в отдел „Стопански дейности“ в съответната районна администрация.

Местонахождението на дейност „Категоризации” е в гр. Пловдив, ул. „Съборна“ 22

Телефони за контакт: 0882 393 871

Категоризиране на туристически обекти (заведения за хранене и развлечения)

Изисквания и условия

Ресторантьорство може да извършва лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Начин на заявяване на услугата. Документи

Лицето, което ще извършва  ресторантьорство  в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до кмета на община Пловдив чрез деловодството на районната администрация по местонахождение на обекта, заявление-декларация за категоризиране на обекта.

1.в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;
е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилага:

Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Категоризиране:

Кметът на община Пловдив, в качеството му на категоризиращ орган, определя по предложение от оправомощени от него длъжностни лица, категорията на:
- самостоятелните заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- прилежащите заведения за хранене и развлечения, към категоризираните от него места за настаняване

1Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

1*Не подлежат на категоризиране по този закон:

1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект.

Процедура:

Постъпилите заявления-декларации, с приложени документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения се разглеждат в 14-дневен срок от постъпването им от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Пловдив. След като констатират, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, те се произнасят с мотивирано предложение до кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде заповед за откриване на процедура по категоризиране. Същата по служебен ред се изпраща до кмета на района, за да издаде временно удостоверение за открита процедура на обекта, валидно за срок 3 месеца.

* При необходимост от съдействие, във връзка с действията по разглеждане на заявленията-декрларации, с приложени документи за категоризиране, длъжностните лица писмено уведомяват председателя на ОЕККТО, който свиква заседание в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
*В случай, че длъжностните лица, констатират непълнота или нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
*Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

Със заповед на кметовете на райони са създадени Експертни работни групи за всяка от шестте районни общински администрации. Експертните работни групи се състоят от председател и членове. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души.

За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ОЕККТО, за:

1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или

2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект – когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило документ съгласно чл. 129.

Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ.

Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.


Категоризиране на туристически обекти (места за настаняване клас „А” и клас „Б”)

Изисквания и условия

Хотелиерство може да извършва лице, което:

а) е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
б) не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
в) има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.
г) разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект, в който ще се извършва хотелиерство.

Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с Наредба.

1След датата на влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), кметът на община Пловдив или оправомощени от него лица извършват регистрация на места за настаняване клас „В” (стаи за гости или апартаменти за гости).

*За повече информация, относно услугата вижте секцията Регистриране на места за настаняване клас В (стаи за гости или апартаменти за гости).

Начин на заявяване на услугата. Документи:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице подава до кмета на община Пловдив чрез деловодството на районната администрация по местонахождение на обекта, заявление-декларация за категоризиране на обекта.

1.в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;
е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване – къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Категоризиране:

Кметът на община Пловдив, в качеството му на категоризиращ орган, определя по предложение от оправомощени от него длъжностни лица, категорията на места за настаняване:

Клас „А”:
- хотели – категория „една звезда“ и „две звезди“

Клас „Б”:
- мотели – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;
- семейни хотели – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- хостели – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- пансиони – категория „една звезда“ и „две звезди“ звезди
- почивни станции – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- къщи за гости – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- бунгала – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- къмпинги – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“
- прилежащите заведения за хранене и развлечения, към категоризираните от него места за настаняване

1Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

Процедура:

Постъпилите заявления-декларации, с приложени документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения се разглеждат в 14-дневен срок от постъпването им от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Пловдив. След като констатират, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, те се произнасят с мотивирано предложение до кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде заповед за откриване на процедура по категоризиране. Същата по служебен ред се изпраща до кмета на района, за да издаде временно удостоверение за открита процедура на обекта, валидно за срок 3 месеца.

* При необходимост от съдействие, във връзка с действията по разглеждане на заявленията-декрларации, с приложени документи за категоризиране, длъжностните лица писмено уведомяват председателя на ОЕККТО, който свиква заседание в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
*В случай, че длъжностните лица, констатират непълнота или нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
*Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

Със заповед на кметовете на райони са създадени Експертни работни групи за всяка от шестте районни общински администрации. Експертните работни групи се състоят от председател и членове. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ОЕККТО, за:

1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или

2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект – когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило документ съгласно чл. 129.

Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

Срокът на издаденото удостоверение на туристическите обекти е 5 години. Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

1 Издадените удостоверения за определена категория на стаи за гости или апартаменти за гости до влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), запазват своето действие до изтичане на определения срок в удостоверението им.


Начин на заявяване на услугата:
Чрез деловодството на районната администрация по местонахождение на обекта се подава заявление-декларация за прекратяване на категорията на обекта.

Условия за прекратяване на категория:
(1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:
1. с изтичането на срока на определената категория;
2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването ѝ, а за сезонните обекти – в едномесечен срок;
5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;
10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал.1 и 6 от Закон за туризма.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 10 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закон за туризма.

1Такса за прекратяване на категорията не се дължи.


Начин на заявяване на услугата:
Чрез деловодството на районната администрация по местонахождение на обекта се подава заявление-декларация за подновяване на категорията на обекта.

Закон за туризма ( Обн. – ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.), въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Процедура:
Във връзка с подновяването на категорията на обектите, подлежащи на категоризиране по Закона за туризма и подзаконовата Наредба, е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок, лицето, извършващо дейност в обекта да  подаде чрез районната общинска администрация (по местонахождение на туристическия обект), заявление – декларация за потвърждаване или за получаване на категория, различна от определената му до момента.
Лицето дължи такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.).
В случай че съответното лице не предприеме действията в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130 от Закон за туризма.

Служители на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок, то срокът на досегашната категория на обекта се продължава или се определя нова категория за нов 5-годишен срок.
За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.
В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.

Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2012г. (както и тези до 26.03.2013 г.) туристически обекти, е трябвало да предприемат действия и за заявяване на подновяване на категорията на обектите до края на 2019 г.


ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Начин на заявяване на услугата. Изисквания и условия.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР), вписаното лице подава чрез районната общинска администрация по местонахождение на туристическия обект до кмета на община Пловдив, заявление по образец в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

Процедура 

Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

При процедура промяна на вписани обстоятелства, определената категория на туристическия обект се запазва. Издава се ново удостоверение (с отразени променени обстоятелства, заявени от лицето). При получаване на новото удостоверение, лицето връща предходно издаденото.

Вписванията в Националния туристически регистър се извършват служебно от оправомощени от кмета на община Пловдив длъжностни лица. В НТР се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.

1Не се извършва промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР) при промяна във вида на туристическия обект. В тези случаи категорията на туристическия обект се прекратява и се определя нова по реда на чл.129 от Закон за туризма.

Такси:

За вписване В НТР на настъпили промени в обстоятелствата за категоризирани обекти и регистрирани лица, се събира такса , съгласно „Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма“, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

Таксата включва и издаването на категорийна символика – удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

Заявление (ОБРАЗЕЦ) за промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър.


Начин на заявяване на услугата за промяна на категорията в по-висока от определената на обекта.

Изисквания и условия:

Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до кмета на община Пловдив чрез деловодството на районната администрация по местонахождение на обекта, заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129 от Закона за туризма, а именно:

1.в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;
е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако той е  място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване.
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Процедура:

На лицето, извършващо дейност в обекта, не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.
При получаване на новото удостоверение лицето, извършващо дейност в обекта, връща предходно издаденото.
За промяната се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

Начин на заявяване на услугата за промяна на категорията в по-ниска от определената на обекта.

Изисквания и условия:
Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до кмета на община Пловдив чрез деловодството на районната администрация по местонахождение на обекта, заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му, а именно:

1.в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;
е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако той е  място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване.
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
в) декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени

Процедура:

Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.
При получаване на новото удостоверение лицето, извършващо дейност в обекта, връща предходно издаденото.
За промяната се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

Образец на заявление-декларация за промяна на категорията за заведение за хранене и развлечения

Образец на заявление-декларация за промяна на категорията за места за настаняване


Обща информация:

Съгласно:
Чл. 116 от Закон за туризма:
Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.

Регистърът се води:

1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;

2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление.

Уведомление до лицата, извършващи дейност „хотелиерство“ – Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/

Данък

С туристически данък се облагат нощувките в местата за настаняване. Дължимият данък за календарния месец се определя като броят на реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.

Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките.

Съгласно Решение № 389 от 28.12.2019 г. на Общински съвет-Пловдив размерът на туристическия данък се определя, както следва:

  1. Категория 1 звезда – 0.40 лв. за нощувка;
  2. Категория 2 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
  3. Категория 3 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
  4. Категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
  5. Категория 5 звезди – 1.20 лв. за нощувка.

Безкасовото плащане на задълженията става по банков път по сметката на община Пловдив за местен бюджет в ТБ „Инвестбанк” клон Пловдив: IBAN:BG53IORT73758402020000, с код 442800-туристически данък.

При плащане на задълженията в брой, дирекция „Местни данъци и такси” има разкрити касови гишета на следните адреси в гр. Пловдив:
Ул. „Радецки” № 18
А
Ул. „Кукуш” №
1, в р-н „Южен”
Бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №
22а, в р-н „Северен”
Ул. „Вечерница” №
1 А, в р-н „Западен”
Ул. „Лев Толстой” №
2, в р-н „Източен”
Бл.16, Ж.К. „Тракия”, в р-н „Тракия”


Действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

Заявлението се подава до съответния категоризиращ орган- кмета на Община Пловдив или Министъра на туризма.

Срокът на спиране на действието на удостоверението не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.

Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението.

Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория се отразява в Националния туристически регистър.

За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.


Процедура

Дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект –места за настаняване (клас А и клас Б) и заведения за хранене и развлечения се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване.

Такси

За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса в размер на 50 лв.

Издаване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената

Процедура

За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се подава заявление, от лицето извършващо дейност хотелиерство или ресторантьорство и документ за платена такса.

Такси

За издаване на нова табела от категорийната символика за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се заплаща такса в размер на 30 лв.НАЦИОНАЛЕН  ТУРИСТИЧЕСКИ  РЕГИСТЪР

66 total views, no views today