Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към дирекция „Стопански дейности“ (стопански дейности, реклама и туризъм)

Административни услуги към дирекция „Стопански дейности“ (стопански дейности, реклама и туризъм)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец – подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Проектна документация – части: архитектура, конструкции и електро (ако е необходимо);
3. Схема за рекламна локация – изготвя се върху актуален ситуационен план – копие от действащия план с нанесена регулация, където в мащаба на плана е ситуиран рекламния елемент със съответните параметри и са нанесени отстоянията от тротоарен ръб, имотни и регулационни граници и други съществуващи рекламни съоръжения в радиус от 30м;
4. Становище от Министерство на културата при условията и по реда на чл.125, ал.6 от ЗУТ, в случаите, когато РИЕ се поставя върху недвижими имоти – културни ценности, техните граници и охранителни зони;
5. Писмено съгласие на собственика на сградата или писмен договор за наем на заетата от РИЕ площ, в случаите, когато РИЕ се поставя върху сгради частна собственост. При сгради, в режим на етажна собственост, съгласието се удостоверява с Протокол на общото събрание, изготвен съгласно разпоредбите на ЗУЕС.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

ТАКСА:
50 лв./бр.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
гр. Пловдив, пл.”Централен” №1, Етаж ІІІ, стая 3
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 434


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец – подава се от физическо/юридическо лице или от упълномощен представител;
2. Цветен художествен проект на рекламно-информационния елемент /РИЕ/
3. Разрешение за поставяне на основание чл.57, ал.1 и от ЗУТ (при необходимост)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
30 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
20 лв. за разглеждане на 1 бр. Заявление за разполагане на РИЕ

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“, т.XI на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.
Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА:
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, Етаж ІІІ, стая 3
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 434


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за издаване на Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6 , във връзка с чл.4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер);
2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект от Главния архитект на община Пловдив;
3. Разрешение за поставяне на основание чл.56, ал.1 и от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (изисква се при поставяне на стационарни преместваеми обекти – СПО);
4. Нотариално заверено пълномощно
(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от управляващия дружеството);
5. Други документи, на които се позовава ползвателят.
Забележка: При желание за предсрочно прекратяване ползването на мястото общинска собственост се подава заявление по образец, най-малко 7 дни по-рано, като към заявлението се прилага оригинала на издаденото разрешение за ползване.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
14 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
40.00лв. – цена на услугата за издаване на разрешение;
5.00 лв. – защитен холограмен знак;

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.
Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.7, във връзка с чл.4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране);
2. Одобрена от Главния архитект на Община Пловдив схема за разполагане на маси за открито сервиране и/или на декоративни елементи към тях;
3. Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма /ЗТ/ (изисква се само за заведения за хранене и развлечения, подлежащи на категоризиране, съгласно ЗТ);
4. Нотариално заверено пълномощно
(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от управляващия дружеството);
5. Други документи, на които се позовава ползвателят.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
14 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
40.00лв.- цена на услугата за издаване на разрешение;
5.00 лв. – защитен холограмен знак

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.
Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Пловдив (чл.87, ал.6 от ДОПК);

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Искане за издаване на документ /съгласно приложения образец/;
2. Документ за платена такса;
3. Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава/получава от упълномощено лице/.

ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
5.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
10.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст.9 и ст. 12
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества“: 032/ 656 428
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 435ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост на имота или договор за наем;
3. Актуална скица на поземлен имот;
4. Становище /Разрешително/ за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност /от първоначално обследване на обекта/;
5. Нотариално заверено пълномощно /в случаите, когато Сведението не се подава/получава лично/.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
6.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
24.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст.9 и ст. 12
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества“: 032/ 656 428
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 435


1. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБЕКТ:
Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация (по образец), с приложени към него документи, съгласно Закон за туризма, за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на районната общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект и получава издадената категорийна символика за обекта от служителите в отдел „Стопански дейности“ в съответната районна администрация.

2. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ /ОЕККТО/:
Извършва последващо администриране на процедурите по категоризиране от кмета на община Пловдив на туристически обекти – места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, находящи се на територията на община Пловдив.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН:
гр. Пловдив, пл. „Централен” № 1, ет. 3, ст. 8
Председател на ОЕККТО и директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Член на ОЕККТО и началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 437, 0882 393 871

3. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА:

ПРОЦЕДУРА ПО КАТЕГОРИЗИРАНЕ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДНОВЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ

ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА (В ПО-ВИСОКА или В ПО-НИСКА) НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

4. ДОКУМЕНТИ:
ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
-заявление – декларация за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
(включва: първоначално определяне на категория, потвърждаване на категория, промяна на определена категория)
-заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
-заявление –декларация за категоризиране на място за настаняване
(включва: първоначално определяне на категория, потвърждаване на категория, промяна на определена категория)
-заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ХОТЕЛИЕРСТВО В СТАЯ ЗА ГОСТИ ИЛИ АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ
-заявление – декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости

5. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за туризма
НАРЕДБА за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Решение № 389, взето с Протокол № 21 ОТ 28. 12. 2019 г.

6.НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

7. „Хотелиерство“ – Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)

Обща информация:
Съгласно:
чл. 116 от Закон за туризма:
Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.

Регистърът се води:
1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление.

Данък
С туристически данък се облагат нощувките в местата за настаняване. Дължимият данък за календарния месец се определя като броят на реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.
Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките.
Съгласно Решение № 389 от 28.12.2019 г. на Общински съвет-Пловдив размерът на туристическия данък се определя, както следва:
1. Категория 1 звезда – 0.40 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 1.20 лв. за нощувка.
Безкасовото плащане на задълженията става по банков път по сметката на община Пловдив за местен бюджет в ТБ „Инвестбанк” клон Пловдив: IBAN:BG53IORT73758402020000, с код 442800-туристически данък.
При плащане на задълженията в брой, дирекция „Местни данъци и такси” има разкрити касови гишета на следните адреси в гр. Пловдив:
Ул. „Радецки” № 18А
Ул. „Кукуш” №1, в р-н „Южен”
Бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22а, в р-н „Северен”
Ул. „Вечерница” №1 А, в р-н „Западен”
Ул. „Лев Толстой” №2, в р-н „Източен”
Бл.16, Ж.К. „Тракия”, в р-н „Тракия”

Уведомление до лицата, извършващи дейност „хотелиерство“ – Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/

5,292 total views, 16 views today