Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към дирекция „Стопански дейности“ (стопански дейности, реклама и туризъм)

Административни услуги към дирекция „Стопански дейности“ (стопански дейности, реклама и туризъм)

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец – подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Проектна документация – части: архитектура, конструкции и електро (ако е необходимо);
3. Схема за рекламна локация – изготвя се върху актуален ситуационен план – копие от действащия план с нанесена регулация, където в мащаба на плана е ситуиран рекламния елемент със съответните параметри и са нанесени отстоянията от тротоарен ръб, имотни и регулационни граници и други съществуващи рекламни съоръжения в радиус от 30м;
4. Становище от Министерство на културата при условията и по реда на чл.125, ал.6 от ЗУТ, в случаите, когато РИЕ се поставя върху недвижими имоти – културни ценности, техните граници и охранителни зони;
5. Писмено съгласие на собственика на сградата или писмен договор за наем на заетата от РИЕ площ, в случаите, когато РИЕ се поставя върху сгради частна собственост. При сгради, в режим на етажна собственост, съгласието се удостоверява с Протокол на общото събрание, изготвен съгласно разпоредбите на ЗУЕС.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

ТАКСА:
100 лв./бр.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
гр. Пловдив, пл.”Централен” №1, Етаж ІІІ, стая 3
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 434


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец – подава се от физическо/юридическо лице или от упълномощен представител;
2. Цветен художествен проект на рекламно-информационния елемент /РИЕ/
3. Разрешение за поставяне на основание чл.57, ал.1 и от ЗУТ (при необходимост)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
30 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
20 лв. за разглеждане на 1 бр. Заявление за разполагане на РИЕ

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“, т.XI на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.
Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА:
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, Етаж ІІІ, стая 3
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 434


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за издаване на Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6 , във връзка с чл.4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер);
2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект от Главния архитект на община Пловдив;
3. Разрешение за поставяне на основание чл.56, ал.1 и от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (изисква се при поставяне на стационарни преместваеми обекти – СПО);
4. Нотариално заверено пълномощно
(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от управляващия дружеството);
5. Други документи, на които се позовава ползвателят.
Забележка: При желание за предсрочно прекратяване ползването на мястото общинска собственост се подава заявление по образец, най-малко 7 дни по-рано, като към заявлението се прилага оригинала на издаденото разрешение за ползване.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
14 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
40.00лв. – цена на услугата за издаване на разрешение;
5.00 лв. – защитен холограмен знак;

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.
Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.7, във връзка с чл.4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране);
2. Одобрена от Главния архитект на Община Пловдив схема за разполагане на маси за открито сервиране и/или на декоративни елементи към тях;
3. Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма /ЗТ/ (изисква се само за заведения за хранене и развлечения, подлежащи на категоризиране, съгласно ЗТ);
4. Нотариално заверено пълномощно
(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от управляващия дружеството);
5. Други документи, на които се позовава ползвателят.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
14 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
40.00лв.- цена на услугата за издаване на разрешение;
5.00 лв. – защитен холограмен знак

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.
Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейноти, следконцесионен контрол“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Пловдив (чл.87, ал.6 от ДОПК);

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Искане за издаване на документ /съгласно приложения образец/;
2. Документ за платена такса;
3. Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава/получава от упълномощено лице/.

ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
5.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
10.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА:
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст.9 и ст. 3
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Стопански дейности, следконцесионен контрол и категоризации“: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 434ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост на имота или договор за наем;
3. Актуална скица на поземлен имот;
4. Становище /Разрешително/ за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност /от първоначално обследване на обекта/;
5. Нотариално заверено пълномощно /в случаите, когато Сведението не се подава/получава лично/.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
6.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
24.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст.9 и ст. 12
Директор на дирекция „Стопански дейности“: 032/ 656 430
Началник на отдел „Общински предприятия, следприватизационен контрол, търговски дружества“: 032/ 656 428
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 435

410 total views, no views today