Жилищно настаняване

Община Пловдив обявява Единен годишен списък за 2019 г. на гражданите и техните семейства/домакинства, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища.
Заинтересованите граждани могат да се запознаят със списъка в информационния център – пл. Централен №1, (бившия партиен дом), партер. Същият подлежи на обжалване пред Общински съвет – Пловдив в 7 (седем) дневен срок от обявяването му.
Списъкът ще бъде обявен на 05.04.2019 г.

Настаняването в общински жилища под наем на граждани и техните семейства/домакинства, се извършва съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им, приета с Решение № 49, взето с протокол № 7 от 22.03.2005 г., последно изменена и допълнена с решение № 448, взето с протокол № 22 от 18.12.2017 г. на Общински съвет – Пловдив.

Гражданите, желаещи настаняване в общински жилища, е необходимо да се обърнат към районната администрация по местоживеене (настоящ адрес) за комплектоване на преписка с декларация (по образец), ведно с необходимите документи към нея.

В случай, че гражданите не са удовлетворени от решенията на районната комисия, могат да се обърнат към отдел „Общински имоти и жилищна политика“, Дирекция „Общинска собственост“, община Пловдив.

За допълнителна информация относно условията и реда за настаняване в общински жилища гражданите могат да се обръщат освен към службите „Жилищно настаняване“ в районните администрации, така и в приемната на Дирекция ОС, отдел ОИЖП, находяща се на пл. „Централен“ № 1, Информационен център, партерен етаж, работно време от 8:30 до 17:15 часа.

101,224 total views, no views today