Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към Местни Данъци и Такси

Административни услуги към Местни Данъци и Такси

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
- Заявление за издаване на документ;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/;
- Удостоверение от нотариус и удостоверение за наследници/ при завещание/.

1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
- Искане за издаване на данъчна оценка;
- – Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ,за които ще се учредява право на ползване и земеделски земи
- Заявление за издаване на данъчна оценка;
- Документ за собственост;
- Актуална скица /копие/;
- Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
- Актуално удостоверение за характеристиките на земята /копие/;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
 Искане за издаване на  данъчна оценка

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
До 5 дни
До 3 дни
За 24 часа
1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
До 5 дни
До 3 дни
За 24 часа
1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ,за които ще се учредява право на ползване и земеделски земи
До 5 дни
До 3 раб. дни

ТАКСА
1.1. За декларирани жилищни имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ
5 лв.
15 лв.
30 лв.
1.2. За нежилищни имоти на фирми декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ
10 лв.на обект + 2 лв.за всеки следващ
20 лв. на обект + 4 лв. за всеки следващ
30 лв.на обект + 4 лв. за всеки следващ
1.3. За имоти на фирми и граждани, декларирани с декларации по чл.14 от ЗМДТ,за които ще се учредява право на ползване и земеделски земи
8 лв.
25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 032/ 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл.32 от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.32 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 9 и 10
032/ 276 955


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Молба – декларация -3 броя;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Молба - декларация - 3 броя

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
До 3 дни

ТАКСА
10лв.
15 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 032/ 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на данъчна оценка;
- Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
- Документ за собственост /копие/;
- Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
- Скица /виза или разрешително за строеж;
-  Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице.
- Разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
 Искане за издаване на  данъчна оценка

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 5 дни
- физически лица
- юридически лица
До 3 дни
- физически лица
- юридически лица

ТАКСА
7 лв. на обект + 2 лв. за всеки следващ обект
20 лв. на обект + 2 лв. за всеки следващ обект
25 лв. на обект +4 лв. за всеки следващ обект
35 лв. на обект + 4 лв. за всеки следващ обект

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 032/ 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на документ;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
За 1 ден

ТАКСА
3 лв.
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 032/ 276 910


6.1. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
- Документ за собственост /копие/;
- Удостоверение за наследници/при наследство/;
- Акт за смърт /при починал ползвател/;
- Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/ или разрешение за ползване;
- Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2
Гише № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
032/276 917, 276 916, 276 928

6.2. Приемане на декларации по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.14, ал. 2 от ЗМДТ;
- Документ за собственост /копие/;
- Документ за завършване на сградата в груб строеж;
- Документ за разгъната застроена площ на сградата / РЗП – в квадратни метри /, в т.ч. общите части – в квадратни метри;
- Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.14, ал. 2 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2
Гише № 8,9,10
032/276 928, 276 952, 276 955


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл. 27, от ЗМДТ;
- Документ за собственост /копие/;
- Решение на ТЕЛК;
- Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл. 27, от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 1,2,3,4,5,6,7
032/276 916, 276 917


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
- Удостоверение за наследници;
- Удостоверение за данъчна оценка/когато наследодателя има имоти извън Община Пловдив/;
- Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
- Удостоверение от банка за влоговете.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.32 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 9,10
032/276 928, 276 955


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
- Дарителско свидетелство или договор;
- Документ удостоверяващ получаване на дарението;
- Решение на ТЕЛК;
- Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.49 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 6, 7, 8
032/276 952, 276 928


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.54 от ЗМДТ;
- Документ за собственост /договор или митническа декларация/,  а в случай когато е придобит от чужбина е необходимо договора да бъде преведен от заклет преводач;
- Копие на големия талон на КАТ;
- Застрахователна стойност на автомобила /копие/;
- Квитанция или платежен документ за платения данък при прехвърляне;
- Квитанция или платежен документ за платения данък върху превозното средство;
- Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 k.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см./.

Забележка: При предоставяне на тези документи да се носят и оригиналите

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.54 от ЗМДТ
-лек  автомобил
-без леки автомобили
-въздухоплавателно средство
-плавателно средство

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 11,12,14 и 15
032/276 922, 276 923


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ и чл.19В,ал.1,т.2 и т.3 от НОАМТЦУ на територията на Община Пловдив
Посочените документи следва да бъдат представени в 2 екземпляра

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТБО – 2023 Г..doc

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
032/276 928, 276 916


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Декларация по чл.19, ал.1 и ал.2 НОАМТЦУ на територията на Община Пловдив

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.19, ал.1 и ал.2 НОАМТЦУ на територията на Община Пловдив

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 8,9,10
032/276 928, 276 952, 276 955


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
- За страната
До 7 дни
За 1 ден
- За чужбина
До 7 дни
За 1 ден

ТАКСА
- За страната
3 лв.
7 лв.
- За чужбина
3 лв.
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Искане за издаване на документ;
- Лична карта /за справка/;
- Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
За 1 ден

ТАКСА
3 лв.
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 276 910

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл.32 от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.32 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 9 и 10
032/ 276 955


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Лична карта /за справка/;
Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни /1 бр/
За 1 ден /1 бр./

ТАКСА
5 лв.
8 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;
Лична карта /за справка/;
Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни
За 1 ден

ТАКСА
5 лв.
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише № 17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за прихващане или възстановяване

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за прихващане и възстановяване
Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/
Удостоверение за ТЕЛК /при ползване на облекчение/

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 1, Деловодство
032 / 276 941


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 н  от  ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл. 61 н  от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  3, 5, 14, 15
032 / 276 919, 276 922


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 р  от  ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация по чл.61р от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  6, 7, 8
032 / 276 928, 276 952, 276 955ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Искане за издаване на документ;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни
До 14 дни

ТАКСА
3 лв.
7 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни
До 14 дни

ТАКСА
5 лв.
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни
До 14 дни

ТАКСА
5 лв.
15 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  17,18,19
032/ 276 927, 276 910


21.4. Предоставяне на информация за данъчна оценка на право на строеж и незавършено строителство. Към искането задължително се прилагат: декларация по чл.14 от ЗМДТ, със заверено служебно каре от техническата служба в съответния район по местонахождение на имотаконстативен протокол на общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на исканеторазрешение за строеж

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни
До 14 дни

ТАКСА
20 лв. на обект + 2 лв. за всеки следващ обект
35 лв. на обект + 4 лв. за всеки следващ обект

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Искане за издаване на документ;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
По писмено искане на съдебния изпълнител

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 30 дни
До 14 дни

ТАКСА
5 лв.
8лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А
Етаж 2, Гише №  17,18,19
032/ 276 927, 276 910


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ, удостоверяващ отписването.
2. Декларация за отписване 

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Декларация за отписване

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, ул.”Радецки” № 18А
Етаж 2, Гише № 9,10,11,12,13,14,15
032/276 922, 276 923


1,222 total views, no views today