Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към Социална политика

Административни услуги към Социална политика

„Издаване на Карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания”

Община Пловдив предоставя услугата „Издаване на Карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания”, съгласно Заповед № 11 ОА 1775 /20.07.2011г.на Кмета на Община Пловдив.

Необходими документи:
- Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;
- Удостоверението за раждане на детето- копие;
- Актуална снимка /паспортен формат/ на лицето с трайно увреждане.
- Заявление по образец /препратка към Подменю „Образци на документи”/.

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга
гр. Пловдив, ул. „3-ти март” № 33(Бивш РУМ Молдавия) или гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ 6а и ново заявление.
Лице за контакт: Галина Иванова тел. 032/625113

Общинска социална услуга „Социален кабинет по дентална медицина”

Общинската социална услуга „Социален кабинет по дентална медицина” е създадена с Решение № 435 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 20 от 09.11.2006г. Чрез нея се предоставя възможност за осигуряване на плакови протези и ортодонтски апарати на изцяло обеззъбени социално слаби пациенти и деца от социалните домове в град Пловдив. Кабинетът се намира на бул. „Свобода” № 15 в сградата на „Медико-техническа лаборатория І – Пловдив” ЕООД и се обслужва от стоматолог.

Необходими документи:
1. Заявление по образец – /препратка към Подменю „Образци на документи”/;
2. Служебни бележки за доход на работещите членове на семейството /копие от последното разпореждане на НОИ – и на съпрузите удостоверяващ размера на пенсиите, обезщетенията и др. Доходи;
3.Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ при наличие нарегистрация на пълнолетните членове на семейството и декларация за доход от безработните;
4. Копие на ЕР на ТЕЛК при наличие (и за другите членове на семейството);
5. Документ за самоличност за справка.

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Нина Колева – гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив,тел.032/633075

Регистрация на местни поделения на вероизповеданията

В изпълнение на Закона на вероизповеданията, Община Пловдив води Регистър на местните поделения на вероизповеданията.

Необходими документи:
1. Заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице;
2. Съдебно решение на Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство;
3. Пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
4. Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община.

Място за подаване на заявлението за извършване на адм.услуга:
Деловодство на Община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов” № 1, етаж I, стая № 3.
Лице за контакт:Петър Граматиков– гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив, тел.032/625778

РЕГИСТЪР НА НПО 

Регистърът на Неправителствените организации на Община Пловдив е създаден е съгласно Заповед № ОА – 1299/12.05.2008г. на Кмета на Община Пловдив с цел генериране на база данни за действащи неправителствени организации, които са заявили желание за съвместна работа с Община Пловдив и оптимизиране взаимодействието и съвместната работа между Община Пловдив и НПО. Вписването в Регистъра е доброволно, като може да се впише всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и извършващо дейност на територията или за гражданите на Община Пловдив. Вписването в Регистъра създава възможност на неправителствените организации за искане и получаване на препоръки от общината прикандидатстване за финансиране с проекти към Оперативните и други финансиращи програми; за сключване на договори за съвместна дейност с Община Пловдив и за искане и ползване възмездно или безвъзмездно на общинска собственост.

Необходими документи:
1. Заявление за вписване в Регистъра по образец – /препратка към Подменю „Образци на документи”/;
2. Формуляр за вписване в Регистъра по образец/препратка към Подменю „Образци на документи”/.

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга
гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 6 А
Лице за контакт:Октай Шериф – гл. експерт, Дирекция «Социална политика», Община Пловдив,
тел.032/628 038

 

 

7,048 total views, 26 views today