Начало Услуги Административни услуги Административни услуги към Устройство на територията

Административни услуги към Устройство на територията

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ

IBAN: BG23IORT73753102000001   BIC: IORTBGSF

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Видове такси за технически услуги

Цена

Образец

1.

2083 За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

150 лв.

Заявление

2.

2119 За издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства на територията

100 лв.

Заявление

3.

2517 За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

15 лв./бр.

Заявление

4.

1989 / 2100 Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр.

100 лв.

Заявление

5.

2112 Издаване на разрешение за строеж

100 лв.

Заявление
Заявление

Забележка:
1. Размерът на таксите за всички конкретни видове удостоверения, заповеди, и др. административни документи, неописани в приложението или нововъзникнали, се таксуват по общия ред – 100 лв./бр.
2. Срокът за процедиране на административните услуги е съгласно ЗУТ.

ВИД НА УСЛУГАТА

Цена

Образец

1.

2001 / 2060 Разглеждане и процедиране на допускане изготвяне или изменение на ПУП

500 лв/до 1 дка/до 1 км за ПП+ 500 лв. за всеки следващ започнат декар/км за ПП

Заявление

2.

2117 Разглеждане и процедиране на одобряване на ПУП и техните изменения

500 лв/до 1 дка/до 1 км за ПП+ 500 лв. за всеки следващ започнат декар/км за ПП

Заявление

3.

Самостоятелно процедиране на схеми за инженерни мрежи по чл.108 от ЗУТ – за всеки вид инженерна мрежа

500 лв/до 1 км + 500 лв. за всеки следващ започнат км

Заявление
Заявление

4.

Издаване на копия от план на хартия

до АЗ – 15 лв. над АЗ се приравнява на брой А3

Заявление

5.

Сканирано копие върху магнитен носител – до A3

25 лв.

Заявление

6.

Копие от план в цифров вид

15 лв/дка – мин. 60 лв.

Заявление

7.

2097 Нанасяне на ново изградени подземни проводи и съоръжения

0.30 лв. / лин. м. – мин. 50 лв.

Заявление

8.

Процедури по съгласуване и одобряване на проекти и схеми по чл.56 и чл.57 от ЗУТ

100 лв./бр.

Заявление

9.

2054 Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на технически и работни инвестиционни проекти /архитектурни, конструктивни, инсталационни и др./
а/ за жилищни и обществени сгради, включително допълващо застрояване.
б/ за производствени и складови сгради
в/ за огради
г/ за възстановяване, ремонт и реконструкция на сгради паметници на културата без тяхното надстрояване и пристрояване
д/ внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради без тяхното надстрояване и пристрояване

5 лв./м2 бруто РЗП но не по-малко от 300 лв
2.5 лв./м2 бруто РЗП, но не по-малко от 300 лв.
1 лв / м.л, но не по-малко от 300 лв.
1лв. / кв.м.
1лв. / кв.м.

Заявление

10.

Разглеждане, съгласуване и процедиране на идейни инвестиционни проекти

50% от цената по общия ред за одобряване на технически проект.

Заявление
Заявление

11.

2023 Разглеждане, съгласуване и процедиране на технически и работни проекти за площни обекти – озеленяване, благоустрояване, бензиностанции, газ станции и др.

200 лв/до 1 дка/ + 200 лв. за всеки следващ декар

Заявление

12.

Съгласуване на екзекутиви съгл. чл. 175 от ЗУТ и становище за държавно приемане на обекти

10% от цената за одобряване на проекта.

Заявление
Заявление

13.

Процедура по одобряване и съгласуване на комплексен инвестиционен проект

С коеф. 1.3 от цената за одобряване на проекти и процедура по одобряване на ПУП.

Заявление

14.

2025 Одобряване на План за безопасност и здраве (чл. 156 б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ)

100 лв.

Заявление
Заявление

15.

2667 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти
а/ За трафопостове и електрически уредби
б/ За самостоятелни котелни и абонатни станции
в/ За реконструкция на същите
г/ Сградни мрежи /ОВ,ВК, Електро, Газ и др./ за всеки вид инсталация поотделно
д/ Водоснабдителни съоръжения и канализационни помпени станции
е/ За пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

0.30 лв./kW/kVA Min. 100лв.
100лв. /MW Min. 100лв.
75% о
0,20 лв./кв.м. – мин. 100 лв т горните
25лв. /kW, но не по- малко от 50лв.
30лв. /куб.м. но не по-малко от 100 лв.

Заявление

16.

Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на проекти от инженерната инфраструктура
a/ За топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи, електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи
до 100 м
до 500 м.
до 1000 м
над 1000 м
б/ Преминаване на кабели в тръбна мрежа на община Пловдив – за 1 бр. тръба
- напречно на улицата
- успоредно на улицата
в/ Право на преминаване на линейни обекти през частна общинска собственост

70лв.
70лв. + 0.60 лв./м.
200лв. + 0.30лв. /м.
350 лв.+0.10 лв. /м.
24 лв. /м. мин 300 лв.
15 лв. /м. мин 300 лв.
10 лв./лин. м

Заявление

17.

2005 Разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на комуникационно-транспортни проекти
а/ Улици и ж.п. клонове
б/ Кръстовища /за площ ограничена от стоп –линиите

а/ 1.50 лв. /лин.м, но не по-малко от 100 лв.
б/ 1 лв. /кв.м, но не по-малко от 100 лв.

Заявление

18.

Процедура по издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация
а/ на строежите IV и V категория
б/ За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за основните ремонти и реконструкции
в/ За сгради и съоръжения на техническата инфраструктура

а/ 0.25 лв/м2 РЗП бруто, но не по-малко от 200 лв.
б/ по 350 лв/започнат км
в/ по 350 лв./на обект

Заявление

19.

2062 За разглеждане на проекти в ЕСУТ и СЕСУТ при Община Пловдив по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ

2 лв/м2, но не по-малко от 250 лв.
1 лв/л.м., но не-по-малко от 250 лв.

Заявление
Заявление

20.

Удостоверение за факти и обстоятелства по параграф 6 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. на МРРБ – за 14 дни

0.80 лв. /кв.м. застроена площ

Заявление

21.

2084 Удостоверение от Гл. архитект за търпимост на строеж

0.80 лв. /кв.м. застроена площ

Заявление

22.

2063 Удостоверение за степен на завършеност – протокол по чл.181 от ЗУТ

0.25 лв. /кв.м застроена площ

Заявление

23.

Регистриране на технически паспорти

50 лв.

Заявление

24.

1990 Присъствие при откриване на строителна площадка

30 лв.

Заявление

25.

2018 Издаване нов административен адрес

20 лв.

Заявление

Забележка:
Размерът на цената за всички конкретни видове административни услуги и действия, неописани в приложението или нововъзникнали, се таксуват по най-близката цена на сходен род услуга.

Такси технически услуги

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
 

Видове такси за технически услуги

Цена

Образец

1. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

150 лв.

виза.doc

2. За издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

100 лв.

факти-и-обст.doc

3. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

15 лв./бр.

копия-план.doc

4. Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр.

100 лв.

СПО-РИЕ.doc

5. Издаване на разрешение за строеж

100лв.

РС-сгради.doc /РС-СИ.doc

Забележка:

  1. Размерът на таксите за всички конкретни видове удостоверения, заповеди, и др. административни документи, неописани в приложението или нововъзникнали, се таксуват по общия ред – 100 лв./бр.
  2. Срокът за процедиране на административните услуги е съгласно ЗУТ.

 

Такси технически услуги

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
 

Видове такси за технически услуги

Цена

Образец

1. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

150 лв.

виза.doc

2. За издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

100 лв.

факти-и-обст.doc

3. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

15 лв./бр.

копия-план.doc

4. Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр.

100 лв.

СПО-РИЕ.doc

5. Издаване на разрешение за строеж

100лв.

РС-сгради.doc /РС-СИ.doc

Забележка:

  1. Размерът на таксите за всички конкретни видове удостоверения, заповеди, и др. административни документи, неописани в приложението или нововъзникнали, се таксуват по общия ред – 100 лв./бр.
  2. Срокът за процедиране на административните услуги е съгласно ЗУТ.

 

Такси технически услуги

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
 

Видове такси за технически услуги

Цена

Образец

1. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

150 лв.

виза.doc

2. За издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

100 лв.

факти-и-обст.doc

3. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

15 лв./бр.

копия-план.doc

4. Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр.

100 лв.

СПО-РИЕ.doc

5. Издаване на разрешение за строеж

100лв.

РС-сгради.doc /РС-СИ.doc

Забележка:

  1. Размерът на таксите за всички конкретни видове удостоверения, заповеди, и др. административни документи, неописани в приложението или нововъзникнали, се таксуват по общия ред – 100 лв./бр.
  2. Срокът за процедиране на административните услуги е съгласно ЗУТ.

 

Такси технически услуги

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
 

Видове такси за технически услуги

Цена

Образец

1. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

150 лв.

виза.doc

2. За издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

100 лв.

факти-и-обст.doc

3. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

15 лв./бр.

копия-план.doc

4. Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр.

100 лв.

СПО-РИЕ.doc

5. Издаване на разрешение за строеж

100лв.

РС-сгради.doc /РС-СИ.doc

Забележка:

  1. Размерът на таксите за всички конкретни видове удостоверения, заповеди, и др. административни документи, неописани в приложението или нововъзникнали, се таксуват по общия ред – 100 лв./бр.
  2. Срокът за процедиране на административните услуги е съгласно ЗУТ.

 

ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2.Актуален документ за собственост на поземления имот;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6.Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7.Скица – предложение за ПУП или изменение;
8.Решение за промяна предназначение на ПИ / за ПИ с променено предназначение/;
9.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
10.Други документи свързани със заявлението;
11.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Скица – предложение за ПУП или изменение;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
11. Задание за проектиране по чл.124 ал.7 от ЗУТ, подписано от възложителя и проектанта – 2 бр.;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
До 1км – 100лв.
До 10км – 400лв.
Над 10км. – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2.Актуален документ за собственост на поземления имот;
3.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5.Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6.Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7.Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба № 4;
8.Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал
9.Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10.Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12.Други документи свързани със заявлението;
13.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1дка – 300лв.
До 10дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване.
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/
12. Други документи свързани със заявлението
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1дка – 300лв.
До 10дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1 дка – 400 лв.
До 10 дка – 500 лв.
Над 10 дка – 600 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинали;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаване то по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1дка – 600лв.
До 10дка – 700лв.
Над 10 дка – 800лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост; кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК –
Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба № 4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинали;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1 дка – 300лв.
До 10 дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта, проектни идентификатори при необходимост; кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК –
Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал.
9. Заповед №……/………г. – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако иматакава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-08

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1 дка – 300лв.
До 10 дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ/и/ за собственост на поземления имот – ……….бр.;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта, проектни идентификатори при необходимост, регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за изменение на ПУП – 1бр. оригинал и 1 бр. копие със съдържание по Наредба №4;
8. Становища на „В и К” ЕООД, „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. по чл.128 ал.6 от ЗУТ;
9. Заповед №………………./……….. за допускане – оригинал;
10. Справка за картотекираната растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Решение за промяна предназначението на ПИ
13. Други документи свързани със заявлението;
14. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-09

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването

ТАКСА
До 1 дка – 400лв.
До 10 дка – 600лв.
Над 10 дка – 700лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец – подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК –
Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – допускане 10.Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Решение за промяна предназначението на ПИ;
13. Други документи свързани със заявлението;
14. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването

ТАКСА
До 1 дка – 600 лв.;
До 10 дка – 700 лв.;
Над 10 дка – 800 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение на „ОС”ЗГ Пловдив за промяна предназначението на ПИ;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
80 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ;
7. Скица-предложение за изменение на ПУП;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-13

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Оригинална скица с виза;
7. Решение за промяна предназначението на ПИ;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-14

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Удостоверение от съда на името на заявителя;
2. Документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-15

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-16

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
У-ние- 30 лв.
У-ние и писмо- 100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Копие от документа, който желаете да се завери
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./;
10. Документ за платена такса за техн. адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-17

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
5лв. за документ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.
9. Документ за платена адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-18

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв.  за текст

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.
9. Документ за платена адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-19

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв. + 25 лв. за всяка страница А-4 графика

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.
9. Квитанция за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-20

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Черно бяло копие формат до А-3 – 10лв.
Цветно копие формат до А-3 – 15лв.
Сканирано копие от план в/у магнитен носител – 25лв.
Хелиографно копие- 30лв.
Цветно копие от план върху хартия – 30лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 487; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост………..бр.;
2. Извлечение от ПУП;
3. Инвестиционен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК Пловдив;
5. Ситуационен план в мащаб 1:5000 от СГКК Пловдив;
6. Скица с подземен кадастър;
7. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-21

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
До 40 м – 30лв.
До 500 м –30+0,4лв./м
До 1000 м – 200+0,2лв./м
Над 1000 м – 350+0,1лв./м
Без такса за обекти- общинска собственост

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 445


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост……..….бр.;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителя е юридическо лице;
3. Инвестиционни проекти по части: ВиК в обем и съдържание съгласно Наредба № 4;
4. Съгласувателни писма и договори с “ВиК” ЕООД, и др.;
5. Технически паспорт на сградата;
6. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК Пловдив;
7. Скица с подземен кадастър;
8. Извлечение от ПУП.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-22

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса за обекти– общинска собственост
20% от сумата за одобряване на проекти, мин.100 лв.
50% от предвидената такса по общия ред чл.153 от ЗУТ, но не по-малко от 100 лв.
троен размер на стойността на разрешението за строеж

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 445


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Извлечение от ПУП;
2. Инвестиционен проект в части “Пътна”, “ВиК”, “Електро” и “Геодезия”, „Озеленяване”, „Телефонизация” в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 – 3 /три/ бр.;
3. Съгласуване на проекта с “ВиК” ЕООД, “Електроразпределение”-Пловдив, КАТ – “Пътно управление”;
4. Документ за собственост……………..бр.;
5. Скица с подземен кадастър;
6. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК Пловдив.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-23

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след решение на ЕСУТ

ТАКСА
1,5 лв./лин.м. , но не по-малко от 70 лв.
Без такса за обекти – общинска собственост

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 445


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление от собствениците на поземления имот;
2. Актуален документ за собственост /удостоверение за наследници/;
3. Скица – предложение по чл.135 от ЗУТ.
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал.
5. Ситуационен план.
6. Съдебно решение /ако ПУП се изработва по съдебно решение/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Други документи свързани със заявлението / копие от скица, ПУП и др./

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал
5. Ситуационен план
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
80 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал
5. Ситуационен план в М 1:5000
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив, актуална, оригинал;
5. Ситуационен план в М 1:5000;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Скиците се таксуват отделно
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал
5. Ситуационен план в М 1:5000
6. Скица – оригинал;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга .

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуален документ за собственост /удостоверение за наследници/;
2. Разрешение за изработване на подробен устройствен план;
3. Изработен подробен устройствен план /оригинал и копие/;
4. Схеми за включване на УПИ към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
5. Нотариално заверено заявление при промяна на регулационната граница и при предложение за свързано ниско застрояване

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след ЕСУТ

ТАКСА
в жилищни зони:
1УПИ – 100 лв. , n=брой УПИ- 100 лв. +n . 10 лв.
в промишлени зони:
1 УПИ – 150 лв. , n=брой УПИ- 100 лв. +n . 10 лв.
за разглеждане ПЗ, ПР или РУП – 60%

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 480; 032/ 656 487


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Квитанция за платена такса.

Черно бяло копие формат до А-3 – 10лв.
Цветно – формат А3 – 15 лв.
Сканирано копие от план върху магнитен носител -25 лв.
Хелиографно копие – 30 лв.
Цветно копие от план върху хартия – 30 лв.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-08

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
Черно бяло копие формат до А-3 – 10лв.
Цветно – формат А3 – 15 лв.
Сканирано копие от план върху магнитен носител – 25 лв.
Хелиографно копие – 30 лв.
Цветно копие от план върху хартия – 30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-09

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Само текст – 30 лв.
Текст + графика – 30лв. + 25лв. за всяка страница А-4

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1 .Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственика е юридическо лице;
3. Удостоверение от съда по дело №……………..;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Трите имена и адрес на заявителя;
2. Трите имена на наследодателя;
3. Удостоверение за наследници, когато се иска възстановяване от наследник /наследници/ на починал собственик;
4. Точно наименование на плана, съхраняван в Община Пловдив съгласно чл.10 от ЗСПЗЗ /преди образуване на ТКЗС или ДЗИ / и планоснимачния № на имота, землище, местност;
5. Писмени доказателства за право на собственост /нотариален акт, протокол от съда и др. по смисъла на чл.12 ал.2 от ЗСПЗЗ/;
6. Ксерокопие от заявление в Поземлена комисия, заверено с мокър печат от което да е видно, че имотът е заявен /или Решение на ПК ако има постановено такова/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заповед на Кмета на Община Пловдив;
2. Трите имена на наследодателя;
3. Удостоверение за наследници, когато се иска възстановяване от наследник /наследници/ на починал собственик;
4. Точно наименование на плана, съхраняван в Община Пловдив съгласно чл.10 от ЗСПЗЗ /преди образуване на ТКЗС или ДЗИ / и планоснимачния № на имота, землище, местност;
5. Писмени доказателства за право на собственост /нотариален акт, протокол от съда и др. по смисъла на чл.12, ал.2 от ЗСПЗЗ/;
6. Ксерокопие от заявление в Поземлена комисия, заверено с мокър печат от което да е видно, че имотът е заявен /или Решение на ПК ако има постановено такова/

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни след влизане в сила на заповедта

ТАКСА
45 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 480, 032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Удостоверение от съда на името на заявителя /когато не е по искане на съда/;
2. Документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
6. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-13

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса – по искане на съда
Такса: 30 лв.-само текст
Текст + графика – 30лв. + 25лв. за всяка страница А-4

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” , Етаж VІІІ
032/ 656 480, 032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Съдебно удостоверение /при необходимост/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-14

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
20 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1 .Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственикът е юридическо лице;
3. Удостоверение от съда по дело №……………..;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-15

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
50 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1 .Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственикът е юридическо лице;
3. Удостоверение от съда по дело №……………..;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-16

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
В графичен и цифров вид -70 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1.Договор за проектиране.
2. Съдебно удостоверение /при необходимост/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-17

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
2 лв./кв. дм.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец
2. Геодезическо заснемане – на хартиен и оптичен носител
3. Копие от строително разрешение
4. Копие от ситуация на одобрен инвестиционен проект
5. Копие от заверен протокол за строителна линия и ниво
6. Квитанция за платена такса

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-18

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0,10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 485


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление по образец
2. Оригинална скица
3. Квитанция за платена такса

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-19

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 485


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец
2. Квитанция за платена такса

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-20

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
10лв. – черно-бяло копие А3
15 лв. – цветно копие А3
30лв. – за хелиографно копие на планов лист
20лв. – за копие от ППС в цифров вид на хартия А4
35лв. – за копие от ППС в цифров вид на хартия А3
6лв/ха – за копие от ППС в цифров вид на оптичен носител, но не по-малко от 60лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 485


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Скица – виза за обекта;
2. Инвестиционен проект в части “Пътна”, “ВиК”, “Електро” и “Геодезия”;
3. Съгласуване на проекта с “ВиК” ЕООД, “Електроразпределение”-Пловдив, КАТ – “Пътно управление”.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след решение на ЕСУТ

ТАКСА
1.5 – лв./м линеен, но не по-малко от 70 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 445


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуален документ за собственост;
2. Съгласие от останалите собственици в съсобственици на УПИ;
3. При етажна собственост съгласие на всички собственици непосредствени съседи на обекта при промяна на предназначението, общите части на сградата,
нова инсталация през обща част, – решение на общото събрание на собствениците;
4. Ситуационен план на имота.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
100 лв.-по общия ред

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Скица виза;
2. Актуален документ за собственост;
3. Проект част архитектура – З бр.;
4. Геодезия – 3 бр. папки.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
30% от цената на база РЗП –
1.00 лв. на кв.м. за жилищни сгради, мин.100лв., макс. 7500лв.
1.50 лв. на кв.м. за нежилищни сгради, мин 150лв., макс- 10000лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Скица виза;
2. Актуален документ за собственост;
3.Три копия от проекта, който съдържа:
- част архитектура, конструктивна, необходимите проектни части на инсталациите,
- трасировъчен план и вертикална планировка, технологична част при производствена друга технология;
- разрешение от съответните експлоатационни предприятия и контролни органи;
4.Други документи.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
цената на база РЗП –
1.00 лв. на кв.м.за жилищни сгради, мин.100 лв., макс. 7500 лв.
1.50 лв. на м2 за нежилищни сгради, мин 150 лв., макс.- 10000 лв.
За преустройство и реконструкция – 75% от цените обр. на база РЗП
Обемноустр. проучване – 20% от цена на база РЗП
Площни обекти – 200 лв. + n.10

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуален документ за собственост;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Скица от СГКК – Пловдив, актуална, оригинал;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
за допускане – 100 лв.;
за одобряване – 200 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Копие от разрешението за строеж;
2. Две копия от съгласувания инвестиционен проект, с нанесени промени от проектанта, заверен от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор;
3. Документ за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
10% от стойността на цената за разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти архитектурни, конструктивни, инсталационни, но не по-малко от 100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 470


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 489


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане за регистрация;
2. Окончателен доклад;
3. Документ за собственост;
4. Разрешение за строеж;
5. Протокол за строителна линия;
6. Заверена заповедна книга;
7. Договори за присъединяване;
8. Екзекутивни чертежи;
9. Актове обр.14 и обр. 15;
10. Писмо от Агенцията по кадастъра;
11. Документ за съответствието на вложените строителни материали.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-08

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
Съгласно решение на ОбС- Пловдив
Приложение 11 от решение № 6, взето с протокол 1 от 22.01.2009 г.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 489


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Документ за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-09

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
Документ – 5 лв.
На магнитен носител-5лв./дм.кв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 489


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (ако собственика е юридическо лице);
3. Нотариално заверена декларация за периода на извършване на строежа;
4. Извадки от ситуационни планове до 1987 г., където строежът е нанесен;
5. Други доказателства за допустимост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0.40 лв. на кв.м. застроена площ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 472


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Разрешение за строеж №……………./……………….г. на Гл. архитект;
2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
3. Констативен акт обр..3 за съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;
4. Акт обр.14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
5. Акт обр.7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0.25 лв. на кв.м. застроена площ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Районните администрации по местонахождение на строежа /кметствата/


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
2. Лиценз на строителната фирма;
3. Технически паспорт – 2 бр. на хартиен носител;
4. Технически паспорт – 1 бр. на магнитен носител;
5. Копие от разрешение за строеж.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
веднага

ТАКСА
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Районните администрации по местонахождение на строежа /кметствата/

3,300 total views, no views today