Начало Култура ЦСИ на община Пловдив проведе кръгла маса, УТРЕ е заключителната международна конференция

ЦСИ на община Пловдив проведе кръгла маса, УТРЕ е заключителната международна конференция

Центърът за социални иновации към Община Пловдив проведе второто от заключителните си информационни събития – кръгла маса на тема „Работа с неактивни младежи между 15-29 год. (групата NEET’s). – добри практики и предизвикателства.” Събитието се състоя на 21.06.2021 в Дом на културата „Борис Христов“ гр. Пловдив.

ЦСИ е част от проект BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 199 408 лв.

ЦСИ към Община Пловдив е първи по рода си в България и има за цел намаляване на безработицата и връщането на младите в обществения живот. Работи с хора между 15-29 годишна възраст, като важно условие е те да не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение. Негова водеща цел е да обедини всички услуги на Община Пловдив на едно гише и по този начин да улесни младите хора в контакта им с фирми, организации и фондации, които търсят служители, работници и/или стажанти. Услугите са индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори), конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs.

Център за социални иновации се намира в „Дом на учителя“, в началото на Стария град. Разполага с две зали с капацитет до 50 човека, с възможност за организиране на различни мероприятия, семинари, обучения. Центърът за социални иновации предлага следните услуги: Свободни работни места; Стажантски програми; Доброволчески инициативи; Мотивационни обучения.

Кръглата маса беше открита от Георги Титюков – заместник- кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика” на община Пловдив. Сред участниците бяха още Веселина Ботева – директор на дирекция „Социална политика“ на община Пловдив, представители на ДСП – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, експерти от общинската администрация, фондация „Бъдеще 21 век“, ЦСИ, Инфорома, Сентео Груп, РУО – Пловдив , пловдивски читалища, ДБТ – Пловдив, Медиа топ, здравни медиатори и други.

Бяха представени две презентации. Първата на Тезджан Дурмуш – Ръководител на проекта реализиран в партньорство с БД Център, Полша, представи общите параметри. Основната цел е устойчивото интегриране на пазара на труда на младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение на територията на Община Пловдив. Дейностите са разделени в 4 основни групи.

Дейност 1 Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации). Провеждане на транснационални събития за повишаване на капацитета на партньорите; засилване на транснационалното сътрудничество между партньорските организации в областта на проектната проблематика; повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации).

Дейност 2 Създаване на социална иновация (ново решение) и нейното пилотно прилагане

извършване на анализ на ситуацията с цел определяне на местния социално-икономически контекст на феномена NEET; разработване на иновативен модела: работна програма, която да бъде разработена и внедрена въз основа на новите и вече съществуващи социални, образователни и здравни услуги, предлагани от Община Пловдив; пилотно тестване на модела: създаване на наистина функциониращо звено на общината, което ще работи за трудовата интеграция на младежите от NEET (наемане на съответния персонал: 1 мениджър и 4 координатори).

Дейност 3 Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи – изготвяне на методология и работен инструментариум за извършване на оценка; изготвяне на междинен оценителен доклад; изготвяне на окончателен оценителен доклад.

Дейност 4 Разпространение на постигнатите резултати – създаване на двуезична интернет страница за разпространение на постигнатите резултатите; провеждан на две информационни събития: една кръгла маса и един ден на отворени врати; Създаване на Facebook страница,

изработване и разпространение на Наръчник за добри практики в работата на Центъра за социални иновации на български език – 300 бр. и 250 бр. на английски език.

Организиране на Международна конференция с участието на местни, национални и международни заинтересовани страни: представители на целеви групи, политици, преподаватели, бизнесмени и др.

Втората презентация бе представена от Алекс Леви, който разказа за работата на Центъра за социални иновации. Центърът е стартирал работа на 25.03.2019, датата на приключване е 30.06.2021.

През последното преброяване през 2011 год., населението на Община Пловдив е 338 153 души. Броят на младежите, които са между 15-29 години е 67 529 души. Според териториалното статистическо бюро населението в Пловдив през 2019 г. е близо 347 000 души, като броят на младежите между 15-29 годишна възраст е 64 591 души. Младежите, част от целевата група се равнява на 18,62% от общият брой на населението в града.

Според преброяването на НСИ образованието сред целевата група е следното: Висше – 13 605 души; Средно – 32 879 души; Основно 16 006 души; Начално 2944; Незавършено начално – 1022 души; Никога посещавали училище – 1073 души.

От посочените данни се вижда, че най-голям е делът на младежите със средно образование (48,69%), следвани от тези с основно (23,70%) и висше (20,15%). Малка част представляват тези с незавършено начално образование (1,51%) и тези, които никога не са посещавали училище – 1,59%. Към 31.12.2019 г. нивото на професионална квалификация на безработните младежи, между 15-29 год. е различно. Общият брой на регистрирани, безработни младежи е 2129 души. Работническа професия притежават 327 души, специалисти са 517 души, а без специалност и професия са 1285 души. По последни данни на ЕВРОСТАТ от 2017-та година процентът на безработни младежи в България е 15,3% при средна стойност за Европа 10,9%.

В най-голям риск от попадане в категорията NEETs са младежите от ромската и турската общност, което представлява риск от 73%, поради социални фактори като бедност.

Четири и два пъти по-голям риск, отколкото при етническите българи. Причини за попадане в NEETs? Това са семейна среда, социална среда, образование, квалификация, опит и мотивация.

Единното гише за работа с потребители отчете 86 NEETs са консултирани от ЦСИ. 17 NEETs са реактивирани. В ЦСИ работят експерти в няколко направления.

Координаторът „Стажантски програми и образователни дейности“ предоставя специализирани консултации за стажове, квалификационни и преквалификационни курсове, образователни дейности на територията на гр. Пловдив

Координатор „Кариерно ориентиране и предприемачество“ предоставя специализирани услуги по кариерното ориентиране и предприемачество на лица на възраст от 15-29 г.; информира и консултира лицата във връзка с посоченото направление;

Координатор „Младежки дейности и доброволчески инициативи“ предоставя услуги по насърчаване включването на лица от целевата група в младежки дейности, доброволчески кампании, както и значими обществено полезни дейности.

Управителят отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на Център за социални иновации. Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите на потребителите на Центъра и воденето на задължителната документация

Консултант Юридическа помощ” – длъжността е свързана с правното обезпечаване на Център за социални иновации в Община Пловдив; изготвяне правни становища и правни консултации по запитвания на младежи от 15 до 29г.; подпомага потребителите с предоставяне на правни становища и консултации.

Създаден е потребителски акаунт в най-голямата платформа за търсене на работа в България, който помага да се кандидатства директно за работа в големи компании в и около Пловдив от името и с разрешението на потребителите. Създаден е действащ уебсайт и са разпространени рекламни материали. ЦСИ разширява своята мрежа в НПО сектора, включително НПО-та, работещи в етническите квартали и медиатори. Създадена е обща база за комуникация и споделяне на добри практики с някои от водещите НПО-та в България, сред които са Младежки червен кръст, Тръст за социална алтернатива, Пловдив 2019, ТПП – Пловдив и други.

Работи се с новите партньори в областта на доброволческите дейности, в посока увеличаване на знанията, уменията и капацитета на младежите и експертите и споделяне на добри практики. Пандемията от COVID-19 измества част от дейности към напълно виртуална реалност и създава определени пречки за пряка работа с младежите.

Най-често срещаните проблеми при работата с целевата група са липсата на адресна регистрация в Пловдив, живеещи в околните населени места, несигурност при работата си с публичната власт, неразбиране на езика и свитата икономика.

В последната част от програмата на събитието участниците имаха възможност да задават въпроси към екипа на ЦСИ, да споделят свой подобен опит и да дават своите предложения и препоръки. Центърът предоставя безплатни услуги. Всички трудности се обобщават и ще бъдат предадени на екипа, който ще продължи проекта занапред. Партньорствата, които са създадени и оказаната помощ на потребителите – консултантска за намиране на работа, мотивационна, но много често и психологическа, са много ценен резултат от натрупания опит за времето на реализация на проекта, беше едно от обобщенията в края на срещата.

Кръглата маса бе закрита от заместник-кмета Георги Титюков, който благодари на присъстващите за участието и активността и поздрави екипа на проекта за добре свършената работа.

Третото, последно информационно събитие до приключването на проекта е на 23 юни, сряда, от 11.00 часа в Малка конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“. Форматът е Международна конференция на тема „Добри практики и предизвикателства в работата с неактивни младежи между 15-29 год.”. В нея ще се включат чрез платформата ЗУУМ и транснационалните партньори от БД Център” ООД Полша.

1 2 5 4 3 6 7 8 9
10

3,290 total views, no views today