Начало Banners Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца

euoprrr

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
www.bgregio.eu
Договор за БФП №РД-02-3710/29.01.2018г. по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“,
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на проекта: 2 391 600,00 лв. с ДДС
(в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% -
2 032 860,00 лв. с ДДС, НФ 15% – 358 740,00 лв. с ДДС)
Продължителност: 24 месеца
Период на изпълнение: 29.01.2018г. – 29.01.2020г.
Място на изпълнение: гр. Пловдив

Основната цел на проекта е успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда. Конкретните цели са: 1.Осигуряване на инфраструктура за разкриване на 7 нови социални услуги за деца и младежи-2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства,с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. 2.Насърчаване на социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително – и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в Община Пловдив. 3.Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 “Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––

11,179 total views, 4 views today