Начало Обяви Европейски избори 2019 г.

Европейски избори 2019 г.

Общинска администрация Пловдив уведомява, че със заповед № 19ОА1147 от 23.05.2019 г., във връзка с Решение № 76-ЕП/23.05.2019 г. на РИК 16 Пловдив-град, кметът на Община Пловдив утвърди номерацията на образуваните избирателни секции в лечебни заведения и места за лишаване от свобода в гр. Пловдив както следва
Район „Централен”

№ на секцията Място на гласуване адрес
162201102  

УМБАЛ „Св.Георги“

бул. „Васил Априлов“ № 15а

 

162201103 МБАЛ „Св.Мина“  АГ Весела ул.“Весела“ № 3
162201104 МБАЛ „Св.Мина“ ул.“Иван Вазов“ № 59
162201105 МБАЛ Пловдив към ВМА София бул.“Христо Ботев“ № 81

 

Район „Западен”

№ на секцията Място на гласуване адрес
162203049 УМБАЛ „Свети Георги“ бул. „Пещерско шосе“ № 66, ет. 5
162203050 УМБАЛ „Свети Георги“ бул. „Пещерско шосе“ № 66, ет. 11
162203051 УМБАЛ „Свети Георги“ бул. „Пещерско шосе“ № 66, Инф. клиника
162203052 МБАЛ „КАСПЕЛА“ ул.”София” № 64, сграда № 2, ет. 1

Район „Северен”

№ на секцията Място на гласуване адрес
162204075 УМБАЛ „Пловдив” АД бул. „България”  № 234

 

Район „Южен”

№ на секцията Място на гласуване адрес
162205097 МБАЛ „ Свети Панталеймон” ул. „Братя Бъкстон” 120
162205098 Многопрофилна транспортна Болница ул. „Колхида” – продължение
162205099 Пловдивски Затвор бул. „Ал. Стамболийски” 4
162205100 Сектор „Арести” бул. „Ал. Стамболийски” 4

 

Дата, място и час за провеждане на консултациите за определяне състава на секционните избирателни комисии в лечебните заведения и местата за лишаване от свобода: 24.05.2019 г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов № 1.


1. В срок до 11.05.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща info@plovdiv.bg, като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 11.05.2019 г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 11.05.2019 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4. Всеки избирател, в срок до 18.05.2019 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

5. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени на интернет страницата на община Пловдив www.plovdiv.bg/категория избори 2019, както и на място в районните администрации на община Пловдив.
Общинска администрация
Пловдив

Във връзка с предстоящите на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 96-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 31-ЕП/03.05.2019 г. на РИК 16 Пловдив-град

кметът на община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции в 44то Народно събрание и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени

покана за участие в консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Пловдив.

Консултациите ще се проведат на 07.05.2019 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ПСИК, което да съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

2. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

3. Писмено предложение за резервни членове на ПСИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД ЗА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЧАСТ II

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед за определяне места за агитационни материали

Покана за консултации за сформиране съставите на СИК

Извършване на справка по ЕГН

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ:

Как се гласува

Гласуване с преференция

Избиратели с трайни увреждания

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

5,302 total views, 6 views today