Начало Обяви Проект Чист въздух за Пловдив

Проект Чист въздух за Пловдив

Проект BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Важна информация

Община Пловдив кани всички жители/домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление

Община Пловдив е Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по проект: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“ с основна цел подмяна на замърсяващи въздуха отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с екологични алтернативи на: газ; електричество; пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия по желание на съответното домакинство.

В  рамките на проекта Община Пловдив продължава приемането на Декларация за интерес за участие до 01.09.2023 г. Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в деловодството на  Община Пловдив.

Декларацията /попълнена и подписана/ може да бъде изпращана и електронно на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, като в отговор подателя ще получи входящ номер по преписката.

В оставащото време до 01.09.2023 г. експертите еколози от районните администрации ще се включат в разяснителната кампания на  Община Пловдив по проекта. Те ще предоставят на гражданите информация как да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплителните си уреди на твърдо битово  гориво с по-екологични алтернативи – ток, газ, пелети и ТЕЦ.

Можете да видите графика на приемните тук.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Административен договор Д-34-63/31.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16М1ОР002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на конкретен бенефициент община Пловдив.

Проект ИСУН № BG16М1ОР002-5.003-006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“.

Проектът е на стойност 13 862 232,11 лева, от които:

- 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд;

- 2 079 334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Основните дейности по проекта са:

-Дейност 1: „Организация и управление на проекта, мерки за информация и комуникация“;

-Дейност 2: „Проучване нагласите на населението“;

-Дейност 3: „Организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания“;

-Дейност 4: „Изработване на цялостна визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройство на твърдо гориво“;

-Дейност 5: „Изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради“;

-Дейност 6: „Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства от общината на специализирани структури, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали съгласно ЗУО“;

-Дейност 7: „Обследване на място за целите на подготовка на проектното предложение“;

-Дейност 8: „Разработване на средни/пределни цени за единица продукт“;

-Дейност 9: „Изготвяне на проектно предложение за втория етап на проекта“;

-Дейност 10: „Втори етап – инвестиционни мерки“.

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди с източник битовото отопление с твърдо гориво. Целта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с една от следните алтернативни форми за отопление:

- на газ;

- използващи електричество;

- на пелети или друг вид дървесна биомаса;

- източници на топлинна енергия.

Проектът се развива в два етапа:

Първи етап ще продължи не по-късно от 31.05.2021 г. В този срок ще се реализират дейностите от 1 до 9.

Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат дейностите по подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

Срокът за изпълнение на дейностите е 52 месеца.

www.eufunds.bg

 

13,268 total views, 46 views today