Конкурси


ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ НА ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

1. Пълен текст на обявата.
2. Заявление за кандидатстване.

Обява от: 01.10.2020 г.
Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД
Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №228, взето с Протокол №14 от 24.09.2020 г., с което утвърди проф. д-р Петър Христов Петров д.м.н. за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №59.

Обява от: 30.09.2020 г.
Решение №230/24.09.2020 г. на Общински съвет – Пловдив относно проведен конкурс за възлагане управлението на «Комплексен онкологичен център – Пловдив» ЕООД
Във връзка с проведен на 04.08.2020 г. конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, Общински съвет – Пловдив на свое заседание е приел Решение №230, взето с Протокол №14 от 24.09.2020 г., с което не одобрява класирането на кандидатите, предложено от комисията, назначена със Заповед №20ОА-1172/29.06.2020 г. на Кмета на община Пловдив, оторизирана да проведе конкурса. Съгласно т.6 от цитираното решение на Общински съвет – Пловдив ще се проведе нов конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД.

АРХИВ

2,324 total views, no views today