Конкурси

Обява от 01.10.2020 г.

Обявяване на резултати от проведен конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД
Общински съвет – Пловдив на свое заседание прие Решение №228, взето с Протокол №14 от 24.09.2020 г., с което утвърди проф. д-р Петър Христов Петров д.м.н. за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №59.

Обява от 30.09.2020 г.

Решение №230/24.09.2020 г. на Общински съвет – Пловдив относно проведен конкурс за възлагане управлението на «Комплексен онкологичен център – Пловдив» ЕООД
Във връзка с проведен на 04.08.2020 г. конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, Общински съвет – Пловдив на свое заседание е приел Решение №230, взето с Протокол №14 от 24.09.2020 г., с което не одобрява класирането на кандидатите, предложено от комисията, назначена със Заповед №20ОА-1172/29.06.2020 г. на Кмета на община Пловдив, оторизирана да проведе конкурса. Съгласно т.6 от цитираното решение на Общински съвет – Пловдив ще се проведе нов конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД.

Протокол от конкурс за директор в дирекция „Здравеопазване“ – 06.07.2020 г.

АРХИВ

112,297 total views, 18 views today