Съобщения

Обявление изх.№ 19П-4035 от 22.05.2019г. относно откриване на на процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.517.322 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадащ в уличната регулация на бул.“Васил Априлов“.

Обявление за „Денис и Вики“ ЕООД

Обявление 2 за Танко Кацаров

Обявление 1 за Танко Кацаров

Обявление за „ДИ ЕМ КОМЕРС 2013” ЕООД

Обявление за „АРТ ПЕЙНТ” ЕООД

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Пловдив по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обявление по чл.61, ал. 3 от АПК с изх. №19П2117 от 15.03.2019 г. до г-жа Васка Радичева

Обявление за „Виамед Груп“ ЕООД

Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ се уведомява „АРТ ПЕЙНТ” ООД, ЕЖ 203238083, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Победа” № 2А

Заповед № 19ОА-80/16.01.2019г. на кмета на община Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.517.451 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадащ в обхвата на обект: Разширение на бул. „Васил Априлов“.

Заповед № 19ОА-79/16.012019г. на кмета на община Пловдив, относно принудително отчуждаване на сграда с идентификатор 56784.517.493.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадаща в обхвата на обект: Разширение на бул. „Васил Априлов“.

Заповед № 19ОА-78/16.01.2019г. на кмета на община Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.517.483 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадащ в обхвата на обект: Разширение на бул. „Васил Априлов“.

Община Пловдив съобщава че със Заповед №РД-02-15-117 от 28.12.2018г. на МРРБ се прекратява производството по Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016г. в частта, с която е разрешено изработване на ПУП-ПП за извън урбанизирани територии

Обявление по чл.61, ал. 3 от АПК с изх. №18П9485(6) от 10.01.2019 г. до г-н Стефан Боюклиев

Заповед № 18ОА 2951/20.12.2018г. на Кмета на обшина Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.521.1431 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадащ в обхвата на обект: “ Разширение на ул. „Гладстон“

Заповед № 18ОА 2952/20.12.2018г. на Кмета на обшина Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.521.1459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадащ в обхвата на обект: “ Разширение на ул. „Гладстон“

Обявление по чл.61, ал. 3 от АПК с изх. №18П8720(1) от 03.01.2019 г. до г-н Стефан Мицев

Заповед №18ОА 2953/20.12.2018г. на Кмета на община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул.„Модър“.

Заповед №18ОА 2925/14.12.2018г. на Кмета на община Пловдив, относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.532.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул.„Модър“.

Обявление изх. №16 П 10675(7) от 19.112018г., относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на идеални части от имоти и сгради, с адрес бул. „Никола Вапцаров“ №56 и №56А

Обявление за „АРТ ПЕЙНТ“ ООД

Обявление изх. № 18 Ф158(10) от 29.11.2018 г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор: 56784.507.348 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе, попадащ в уличната регулация на бул. „Северен“.

Обявление изх. № 18 П10332 от 29.11.2018 г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори: 56784.517.451, 56784.517.483 и сграда с ИД 56784.517.493.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащи в уличната регулация на бул. „Васил Априлов“.

Община Пловдив има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официалната церемония по започване на строителството – „Първа копка“ на 23 ноември 2018 г. /петък/ от 10:30 часа на обект: Детска ясла „Детски смях“

Заповед №18ОА 2638/13.11.2018г. на Кмета на община Пловдив, относно принудително отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.149, попадащ в уличната регулация на ул. „Модър“

Обявление за „Луксор“ АД

Обявлениe изх. № 18ВК703/02.11.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно откриване на процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в уличната регулация на ул. „Гладстон“.

Обявлениe изх. № 17ВК1851(14))/01.11.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлени имоти и части от имоти с идентификатори 56784.532.4 и 56784.532.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, находящи се на ул. „Модър“, гр. Пловдив, попадащи в уличната регулация на ул. „Модър“.

Съобщение за присъдени издръжки 2018

Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Пловдив за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №18ОА 2531/31.10.2018г. на Кмета на община Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.501.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, попадащ в обхвата на обект: „Нов пътен мост над река Марица с развръзки по продължението на бул. „Копривщица-запад“, в обхвата на гр.Пловдив“.

Стартира проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“

Заповед №18OA2446 от 22.10.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.51 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул. „Модър“ от о.т.№72 до о.т.№87.

Заповед №18OA2441 от 22.10.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул. „Модър“ от о.т.№72 до о.т.№87.

Заповед №18OA2375 от 09.10.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.31 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул. „Модър“ от о.т.№72 до о.т.№87.

Заповед №18OA2372 от 09.10.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.25 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул. „Модър“ от о.т.№72 до о.т.№87.

Заповед №18OA2371 от 09.10.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на ул. „Модър“ от о.т.№72 до о.т.№87.

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация на ул. „Модър“ от о.т. № 72 до о.т. № 87.

Стартират строително-монтажните работи по проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“

Заповед №18ОА2303 от 01.10.2018г., на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.18.165 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Обявление чл.61, ал. 3 от АПК

Обявление изх. №18ОПР353 от 25.09.2018 г. до г-н Николай Делигеоргиев

Обявление изх. №15П4904(7) от 25.09.2018 г. до г-н Ангел Митков

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ уведомява, че организира среща за обществено обсъждане на Идеен проект и задание за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за железопътен участък Пловдив-Филипово

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти попадащи в улична регулация на ул. „Модър“ от о.т. № 72 до о.т. № 87.

Обявление за замяна на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „България“ №52, бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Обявление за замяна на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР Тракия, бл. 83, вх. А, ет. 1, ап. 2

Обявление за замяна на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР Тракия, бл. 248, вх. А, ет. 1, ап. 3

Заповед № 18ОА 2025/31.08.2018г. на Кмета на обшина Пловдив, относно принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.501.347 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, попадащ в обхвата на обект: Нов пътен мост над река Марица с развръзки по продължението на бул. „Копривщица-запад“, в обхвата на гр.Пловдив.

Публикуване на обявление изх. № 16 СЛ 207 (4) от 31.08.2018 г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр.Пловдив, попадащи в уличната регулация на ул. Модър

Публикуване на обявление изх. № 18 Ф3130 от 16.08.2018 г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на на поземлен имот с идентификатор: 56784.18.165 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, находящ се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, попадащ в уличната регулация на Голямоконарско шосе.

Обявление изх. № 18ОПР353(3) от 02.08.2018 г. до г-н Николай Делигеоргиев

Обявление изх. № 15П4904(7) от 02.08.2018 г. до г-н Ангел Митков

Обявление по чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост за замяна на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №50, вх. З ет. 1, ап. 1

Обявление изх. № 17ОБ 562(10) от 26.07.2018 г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор: 56784.501.347 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, парк „Отдих и култура“, попадащ в обсега на обект: „Нов пътен мост над река Марица с развръзки на продължението на бул.Копривщица-запад, в обхвата на гр.Пловдив“

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Имот 7.101

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Имот 383.144

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Имот 383.195

Писмо изх. № 18СДР134/05.06.2018г. до СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ“, представлявано от Панчо Мутафчиев, относно Констативен акт № 60/18.05.2018г., във връзка с чл. 26 от АПК и започване на производство по издаване на зап. по чл. 65 от ЗОС

Заповед №18OA1217 от 04.06.2018 г. , относно предоставяне под наем за срок от 10 години недвижим имот в гр.Пловдив район „Северен“, бул.“Дунав“ 124, представляващ сграда с идентификатор 56784.507.74.1

Заповед №18OA1141 от 23.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.18.119 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Заповед №18OA1140 от 23.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.18.100 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Обявление изх. № 17Ф3796 (42) от 03.05.2018 г. до г-н Петър Гаджев управител на „ФРИЙ ФЛАЙТ“ ЕООД

Обявление изх. № 18СЮ17 от 22.05.2018 г. до г-н Панчо Мутафчиев президент на СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ“

Заповед №18OA1001 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.18.10 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Заповед №18OA1000 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1190 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Заповед №18OA999 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.504.894 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Заповед №18OA998 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.17.28 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Заповед №18ОА993 от 10.05.2018 г. на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 56784.18.151 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация на „Голямоконарско шосе“.

Заповед №18OA939/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.23, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA935/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.148, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA934/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.139, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA933/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.103, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA932/04.05.2018 за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.18.152, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA931/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.162, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA930/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.102, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA929/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.163, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA928/04.05.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.18.72, намиращи се в гр.Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Заповед №18OA874/30.04.2018 за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.504.1185, намиращи се в гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156Б

Заповед №18OA880/30.04.2018 за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.17.59, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA879/30.04.2018 за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.17.58, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA873/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.53, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA871/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.52, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA870/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.40, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA878/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.50, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA877/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.49, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA876/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.8, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA875/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.10, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Заповед №18OA872/30.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.17.29, намиращи се в гр.Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ Карлово

Обявление изх. № 12П3556(9) от 25.04.2018 г. до г-жа Милка Ангелова

Заповед №18OA771/19.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.532.6, намиращ се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Заповед №18OA770/19.04.2018 за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.532.201, намиращ се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Заповед №18OA767/19.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.532.166, намиращ се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Заповед №18OA705/13.04.2018 за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.532.16, намиращ се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Обявление изх. № 16ВК1148-128/02.04.2018 г. за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти, намиращ се в гр. Пловдив, бул.“Васил Априлов“

Заповед за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.532.198, намиращи се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Обявление изх. №18ВК 141/ 30.03.2018г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти: 56784.18.72, 56784.18.23, 56784.148, 56784.18.139 по КККР на гр. Пловдив, адрес: местност между Голямоконарско и Пазарджишко посе

Обявление изх. №18ВК 140/30.03.2018 г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти: 56784.18.162, 56784.18.163, 56784.18.102, 56784.18.103 по КККР на гр. Пловдив, адрес: местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Обявление изх.№ 18 ВК 139/30.03.2018г., относно откриване процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти: 56784.18.151, 56784.18.152 по КККР на гр. Пловдив, адрес: местност между Голямоконарско и Пазарджишко посе

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в гр. Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 156

Обявление изх. № 18ПЗ759/23.03.2018 г. за откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, намиращи се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ и Голямоконарско шосе

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти и части от недвижими имоти (56784.17.58, 56784.17.59, 56784.17.52, 56784.17.53 и 56784.17.40), намиращи се в гр. Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ. Карлово

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти (56784.17.8, 56784.17.10, 56784.17.29, 56784.17.49, и 56784.17.50 ), намиращи се в гр. Пловдив, местност Голямоконарско шосе – ЖПЛ. Карлово

Обявлението за публичното обсъждане на имот находящ се на ул. „Константин Стоилов“ № 26
Обявление изх. № 12П3556(8) от 02.03.2018 г. до г-жа Милка Ангелова

Обявление изх. № 13П4785(4) от 02.03.2018 г. до г-жа Гергана Тодорова

Обявление изх. №16СЛ248(4) от 27.02.2018 г. за откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от поземлени имоти с идентификатори 56784.532.16 и 56784.532.166, находящи се на ул. „Модър“, гр. Пловдив

Обявление № 11П6844(7) от 27.02.2018 г. до г-н Минко Димитров Пасев

Писмо за „Дабъл Ентри-2014″ ЕООД

Заповед №18ОА 286 от 22.02.2018 г. за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.521.1603, намиращи се в гр.Пловдив, бул.„Васил Априлов“

Обявление изх. №17СЛ229(1) от 22.02.2018 г. за откриване на процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти и части от имоти с идентификатори 56784.532.6, 56784.532.201 и 56784.532.198, находящи се на ул. „Модър“, гр. Пловдив

Обява за провеждане на обществено обсъждане на проект на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г

Заповед от 31.01.2018г., относно обявяване на имот по реда на ЗФВС за отдаване под наем, находящ се в гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“ до бл. 10, представляващ сграда с идентификатор 56784.540.202.1

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Пловдив по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Обявление № 11П6844(6) от 17.01.2018 г. до г-н Минко Димитров Пасев

Констативен акт за ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“

Заповед за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.532.17, намиращи се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Заповед за отчуждаване на част от недвижим имот с идентификатор 56784.532.52, намиращи се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Заповед за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.532.20, намиращи се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Заповед за отчуждаване на недвижим имот с идентификатор 56784.532.30, намиращи се в гр.Пловдив, ул.„Модър“

Проект на Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Пловдив (2014-2020)

Обявление № 14П12722(8) от 02.01.2018 г. до г-жа Маргарита Янкова Димитрова

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 56784.521.1603, намиращ се в гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов“

60,724 total views, 36 views today