Съобщения

В тази връзка са утвърдени „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“ от Кмета на Община Пловдив. Съгласно тях всички образователни институции, работодателски организации и други юридически лица в сферата на образованието могат да правят до едно предложение за удостояване с Почетна значка на град Пловдив на директор от всички общински и държавни институции в сферата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Пловдив. Условието е номинираните да са назначени на безсрочен трудов договор на длъжността „директор“.

Предложенията за директори, придружени с попълнено Приложение № 1 (Анкетна карта за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР) и копие от документите, удостоверяващи фактите по посочените критерии в анкетната карта, се изпращат в отдел „Образование и бизнес развитие“, ул. „Цариброд“ № 1, ет. 3 – в срок не по-късно от 01.10.2020 г.

Приложения:

1. „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“

2. Анкетна карта – предложение за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР за удостояване с Почетна значка на град Пловдив (Приложение № 1)


Заповед за определяне на състава на работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Пловдив и протокол от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операциите в изпълнение на ИПГВР, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Покана към всички лечебни заведения, които отговарят на критериите на стандарта по асистирана репродукция и упражняват дейност

Проект за актуализиране и промяна на линии от Общинската транспортна схема

Покана за свикване на общото събрание на облигационерите от емисия общински облигации, издадена от община Пловдив с код на емисията ISIN BG2100035067

Покана за обществено обсъждане във връзка с намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с кандидатстването с проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“

Заповед № 20ОА-1021/05.06.2020г. за изм. и доп. на Заповед № 20ОА-757/22.04.2020г., относно определяне условията и реда за освобождаване, респ. намаляване на наемната цена/обезщетение

Община Пловдив стартира за шеста година реализирането на подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, част от Общинската образователна програма 2020-2022

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Заповед № 20 OA-758/22.04.2020 относно освобождаване от такси за тротоарно право на търговски обекти и заведения, затворени със заповед на министъра на здравеопазването за времето на извънредното положение

Заповед №20 ОА-757/22.04.2020 относно определяне условията и реда за освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение за периода на извърнедното положение

Правила за кандидатстване по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022г“

Правила за кандидатстване и разпределяне на средства по подпрограма „Модернизация на учебния процес в общинските училища и ЦПЛР-ОДК“ през 2020 година, част от „Общинска образователна програма 2020-2022 г.“

Отлага се общественото обсъждане относно кандидатстването на Община Пловдив за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“

Заповед №20ОА-528 от 17.03 2020 г., относно дейността на доброволците от ДФ „Пловдив 112″

Покана за публично обсъждане във връзка с намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с кандидатстването с проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“

Заповед № ДС-12-4 от 06.01.2020 г. на Областен управител на област Пловдив, за допускане изработване на ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод ф110 към ПИ 47295.12.8 по КК с. Марково, община Родопи.

Заповед на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г.

АРХИВ

81,804 total views, 48 views today