Съобщения

Общинска администрация Пловдив информира, че от 6-ти март 2023 г. услугата се предоставя на нов адрес: гр. Пловдив, ул. «Трети март» № 33.
Сградата разполага с достъпност и обособени паркоместа за лица с трайни увреждания.
Необходими документи за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания:
– Копие от решение ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;
– Удостоверение за раждане на дете – копие;
– Актуална снимка (паспортен формат) на лицето с трайно увреждане;
– Заявление по образец (препратка към подменю „Образци на документи“);

Лица за контакт и допълнителна информация:
тел. 032/625 113 – Галина Иванова и Веселина Бончева.


Местата за поставяне на агитационни материали са както следва:
1. На територията на район „Централен”:
1.1. ул. „Авксентий Велешки” кръстовището с ул. „Филип Македонски” – рекламна
колона
1.2. ул. Михаил Такев №16 кръстовището с ул. „Хаджи Поптилев” – рекламна колона
1.3. ул. „Авксентий Велешки” кръстовището с ул. „Гладстон” – рекламна колона
1.4. ул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“ югозападно от бивша сладкарница
„Стената“ – рекламна колона
1.5. бул. „Цар Борис III Обединител“ № 50 кръстовището с бул. „Марица“ срещу
Водната палата
1.6. Предпазните огради на:
- бул. „Христо Ботев” – източно от бензиностанция „Еко”
- бул. „Пещерско шосе” № 57 – западната ограда на поделение 26070 от страната на бул.
„Копривщица”
- пл. Житен пазар – рекламна колона до трафопоста

2. На територията на район „Източен”:
2.1. източна стена на панели за графити – парк „Чайка“
2.2. бетонен панел на кръстовището на ул. „Месемврия“ и ул. „Стойо Шишков“
2.3. панели за графит на ул. „Вратцата” до Детска ясла № 33
2.4. ул. „Батак“ – ограда на Кооперативен пазар

3. На територията на район „Западен”:
3.1. Коматевски комуникационен надлез
3.2. Комуникационен подлез на ЖП линия София-Пловдив в кв. Прослав и подпорна стена на р. Първенецка
3.3. сгради на пенсионерски клуб и бивше кметство в кв. Прослав

4. На територията на район „Северен”:
4.1. За кв. 18 по плана на кв. „Филипово”, гр. Пловдив – ул. „Филипово” и ул. „Вук Караджич” – източната стена на „Битова тъкан” ЕООД
4.2. бул. „Цар Борис III Обединител“ № 8 – ограда бетонни платна на имот „Бизнес Север“ – общинска собственост.
4.3. бул. „Цар Борис III Обединител“ № 22 – пано за лепене на афиши (колелото на панаира)
4.4. За кв. 4 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков“, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ и ул. „Напредък“ – северозапад – бетонни пана.
4.5. За кв. 7 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив – ул. „Кипарис” – северната метална ограда на ОУ „Панайот Волов”
4.6. За кв. 7 по плана на кв. „Захарна фабрика и Тодор Каблешков”, гр. Пловдив – ул. „Дилянка” – ограда на ОУ „Панайот Волов”
4.7. кв. „Северно от панаира”, гр. Пловдив – бетонна стена в западната част на парк „Красива България“

5. На територията на район „Южен”:
5.1. до поликлиниката на Събота пазар – 1 цилиндър
5.2. метална ограда на ул. „Димитър Талев” № 59 (между казиното и аптека „Марешки“)

6. На територията на район „Тракия”:
6.1. Административна сграда на зеленчуков пазар до блок № 91
6.2. Табло за плакати и обяви на бул. „Освобождение” до блок №16
6.3. Табло за плакати и обяви до бараките зад блок №10
6.4. Цилиндрично табло за плакати и обяви срещу магазин „Форум”
6.5. Цилиндрично табло за плакати и обяви на ул. „Съединение” срещу блок № 3
6.6. Табло за обяви на входа на магазин Т-Маркет на бул. „Шипка”.

В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс се забранява:
1.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
2.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
3. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
5. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини – без изричното разрешение на собственика или управителя на имота.

В седемдневен срок след изборния ден партиите и коалициите следва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Общинска администрация Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Народно събрание и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 1683/НС от 16.02.2023 г. на ЦИК кметът на Община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции от партии в 48-ото Народно събрание покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Пловдив.
Консултациите ще се проведат на 24.02.2023 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.
На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии следва да представят:
1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 януари 2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-ото Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
2. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);
3. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност на предложеното лице;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
4. Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 3.Общинска администрация Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Пловдив уведомява, че декларациите по чл. 8, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдени издръжки, които взискателите са длъжни да попълнят за месец декември 2022 г., трябва да бъдат подадени в деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 или по електронен път на e-mail: pr[email protected] от 28.11.2022г. до 02.12.2022 г. включително.
Това се отнася само за декларациите за месец декември 2022г., поради приключване на финансовата година. През останалото време декларациите се подават от 1-во до 10—то число на текущия месец за предходния.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив за девета поредна година осигурява средства за модернизация на учебния процес в общинските училища, с цел подпомагане закупуването на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети и за разходи и дейности, свързани със създаване на паралелки по модела „Едно към едно (1:1)“, STEM/STEAM обучение и в подкрепа на оптималното използване на облачните технологии.

Планираните средства по програмата за настоящата 2021 г. са в размер на 250 000 лв. Кандидатстването е при условията на утвърдени „Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за модернизация на учебния процес в общинските училища“, а комисия разглежда постъпилите искания и разпределя средствата по образователните институции.

През 2020 г по програмата бяха разпределените средства в размер на 299 720 лв., като с тях са закупени 142 бр. хромбук устройства; 219 бр. лаптопи; 182 бр. лицензи за различни софтуерни продукти; 52 бр. лего комплекти и 10 бр. мултимедийни проектори. Финансиране са получили 24 общински училища. Съфинансирането от бюджетите на училищата е в размер на 74 930 лв.

Чрез програмата „Модернизация на учебния процес“ Община Пловдив осигурява финансов ресурс, с цел осъвременяване методите на преподаване и създаване на иновативни образователни практики, за да се развият нови умения у учители и ученици и да се повиши интересът на децата към образователния процес.

Допустими кандидати за финансиране, съгласно утвърдените от кмета на Община Пловдив правила, са всички общински училища, находящи се на територията на общината. През настоящата 2021 година, ще бъдат разпределени средства в размер на 350 000 лв., като финансирането на проекти ще бъде извършено в два етапа (ПЪРВИ и ВТОРИ), всеки от тях с бюджет от 175 000,00 лв. Дейностите, включени в програмата, са ремонт на външни площадки и съоръжения, включително оборудването им със съответните съоръжения, изграждане на открити спортни площадки, включително огради и осветление, и облагородяване на дворните пространства в общинските училища на територията на Община Пловдив.

Максималният размер на финансовата помощ от страна на Община Пловдив за подаден от кандидата проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 лв. Срокът за кандидатстване за първия етап по Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“ е до 29.04.2021 г.

Документите се адресират до началника на отдел „Образование“ и се представят сканирани на ел. поща на отдел „Образование“ – [email protected] или на следния адрес ул. „Цариброд“ № 1, ет.3, гр. Пловдив.

Комисията за разглеждане на документите за Първи етап ще се произнесе с решение за допускането и оценяването на кандидатстващите за финансиране в срок до 28.05.2021 г. Решението се утвърждава от Кмета и се изпраща на одобрения/отхвърления кандидат по електронен път.

Предвидените средства от бюджета на Община Пловдив за финансиране на програмата за 2021 година са 100 000 лв. Допустими кандидати, съгласно утвърдените от Кмета на Община Пловдив правила, са общински детски градини, находящи се на територията на Община Пловдив, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014–2020 и не са в процес на ново строителство.

Финансирането може да се използва за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване на дворни пространства (вертикална/частична вертикална планировка, полагане на нова или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др.), като със средствата могат да бъдат изградени близо 25 обекта. Един кандидат може да подаде един проект за финансиране, който може да включва и повече от една детски площадки и/или едно облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4 200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30%  се съфинансират от детските градини.

Документи за кандидатстване за ПЪРВИ ЕТАП за финансиране по настоящата програма ще се приемат от този момент до 28.04.2021 г. в отдел „Образование“ към Община Пловдив. До приключване на извънредната епидемична обстановка да се изпращат или на имейла на отдела ([email protected]), или с куриер на адрес гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ 1, ет. 3.

Комисията за разглеждане и оценяване на документите за ПЪРВИ ЕТАП ще заседава до 20.05.2021 г.

Финансираните по подпрограмата дейности следва да са физически завършени до 30.09.2021 г., като одобрените за финансиране кандидати трябва да представят до 29.10.2021 г. в отдел „Образование” отчет за извършените дейности.

През изминалите 6 години (2015-2020) за подобряване облика на детските площадки в общинските детски градини са инвестирани 1 375 986 лв., като 914 422 лв. са вложени от общинския бюджет. Останалите средства са съфинансирани от детските заведения. През този 6-годишен период са изградени общо 233 детски площадки и са облагородени 5 дворни пространства.

Правила за кандидатстване

В тази връзка са утвърдени „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“ от Кмета на Община Пловдив. Съгласно тях всички образователни институции, работодателски организации и други юридически лица в сферата на образованието могат да правят до едно предложение за удостояване с Почетна значка на град Пловдив на директор от всички общински и държавни институции в сферата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Пловдив. Условието е номинираните да са назначени на безсрочен трудов договор на длъжността „директор“.

Предложенията за директори, придружени с попълнено Приложение № 1 (Анкетна карта за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР) и копие от документите, удостоверяващи фактите по посочените критерии в анкетната карта, се изпращат в отдел „Образование и бизнес развитие“, ул. „Цариброд“ № 1, ет. 3 – в срок не по-късно от 01.10.2020 г.

Приложения:

1. „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“

2. Анкетна карта – предложение за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР за удостояване с Почетна значка на град Пловдив (Приложение № 1)

514 total views, no views today