Съобщения

Заповед № 21 ОА 1486/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.145   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“;

Заповед № 21 ОА 1487/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.146   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“;

Заповед № 21 ОА 1488/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.513.306   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“;

Заповед № 21 ОА 148914.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.522   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“.

Заповед № 21 ОА 149114.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.513.276   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“

Заповед № 21 ОА 1492/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.9536  по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“

Заповед № 21 ОА 1494/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.179   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“

Заповед № 21 ОА 1495/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.521   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“

Заповед № 21 ОА 1485/14.06.2021г.,  на Кмета на Община Пловдив, относно принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 56784.510.182   по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, попадащ в обект: „бул. „Свобода – продължение“, в участъка от ул.„Перущица“ до ул. „Рая“

Община Пловдив за девета поредна година осигурява средства за модернизация на учебния процес в общинските училища, с цел подпомагане закупуването на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети и за разходи и дейности, свързани със създаване на паралелки по модела „Едно към едно (1:1)“, STEM/STEAM обучение и в подкрепа на оптималното използване на облачните технологии.

Планираните средства по програмата за настоящата 2021 г. са в размер на 250 000 лв. Кандидатстването е при условията на утвърдени „Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за модернизация на учебния процес в общинските училища“, а комисия разглежда постъпилите искания и разпределя средствата по образователните институции.

През 2020 г по програмата бяха разпределените средства в размер на 299 720 лв., като с тях са закупени 142 бр. хромбук устройства; 219 бр. лаптопи; 182 бр. лицензи за различни софтуерни продукти; 52 бр. лего комплекти и 10 бр. мултимедийни проектори. Финансиране са получили 24 общински училища. Съфинансирането от бюджетите на училищата е в размер на 74 930 лв.

Чрез програмата „Модернизация на учебния процес“ Община Пловдив осигурява финансов ресурс, с цел осъвременяване методите на преподаване и създаване на иновативни образователни практики, за да се развият нови умения у учители и ученици и да се повиши интересът на децата към образователния процес.


Допустими кандидати за финансиране, съгласно утвърдените от кмета на Община Пловдив правила, са всички общински училища, находящи се на територията на общината. През настоящата 2021 година, ще бъдат разпределени средства в размер на 350 000 лв., като финансирането на проекти ще бъде извършено в два етапа (ПЪРВИ и ВТОРИ), всеки от тях с бюджет от 175 000,00 лв. Дейностите, включени в програмата, са ремонт на външни площадки и съоръжения, включително оборудването им със съответните съоръжения, изграждане на открити спортни площадки, включително огради и осветление, и облагородяване на дворните пространства в общинските училища на територията на Община Пловдив.

Максималният размер на финансовата помощ от страна на Община Пловдив за подаден от кандидата проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 лв. Срокът за кандидатстване за първия етап по Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“ е до 29.04.2021 г.

Документите се адресират до началника на отдел „Образование“ и се представят сканирани на ел. поща на отдел „Образование“ – education@plovdiv.bg или на следния адрес ул. „Цариброд“ № 1, ет.3, гр. Пловдив.

Комисията за разглеждане на документите за Първи етап ще се произнесе с решение за допускането и оценяването на кандидатстващите за финансиране в срок до 28.05.2021 г. Решението се утвърждава от Кмета и се изпраща на одобрения/отхвърления кандидат по електронен път.

Информация по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Предвидените средства от бюджета на Община Пловдив за финансиране на програмата за 2021 година са 100 000 лв. Допустими кандидати, съгласно утвърдените от Кмета на Община Пловдив правила, са общински детски градини, находящи се на територията на Община Пловдив, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014–2020 и не са в процес на ново строителство.

Финансирането може да се използва за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива и облагородяване на дворни пространства (вертикална/частична вертикална планировка, полагане на нова или подмяна на съществуваща настилка, оформяне на алеи, озеленяване и др.), като със средствата могат да бъдат изградени близо 25 обекта. Един кандидат може да подаде един проект за финансиране, който може да включва и повече от една детски площадки и/или едно облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ за подаден проект е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4 200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30%  се съфинансират от детските градини.

Документи за кандидатстване за ПЪРВИ ЕТАП за финансиране по настоящата програма ще се приемат от този момент до 28.04.2021 г. в отдел „Образование“ към Община Пловдив. До приключване на извънредната епидемична обстановка да се изпращат или на имейла на отдела (education@plovdiv.bg), или с куриер на адрес гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ 1, ет. 3.

Комисията за разглеждане и оценяване на документите за ПЪРВИ ЕТАП ще заседава до 20.05.2021 г.

Финансираните по подпрограмата дейности следва да са физически завършени до 30.09.2021 г., като одобрените за финансиране кандидати трябва да представят до 29.10.2021 г. в отдел „Образование” отчет за извършените дейности.

През изминалите 6 години (2015-2020) за подобряване облика на детските площадки в общинските детски градини са инвестирани 1 375 986 лв., като 914 422 лв. са вложени от общинския бюджет. Останалите средства са съфинансирани от детските заведения. През този 6-годишен период са изградени общо 233 детски площадки и са облагородени 5 дворни пространства.

Правила за кандидатстване

Заповед №ПО-09-1847 от 21.12.2020 г. на основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75б, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

Съобщение за присъдени издръжки 2020 г.

В тази връзка са утвърдени „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“ от Кмета на Община Пловдив. Съгласно тях всички образователни институции, работодателски организации и други юридически лица в сферата на образованието могат да правят до едно предложение за удостояване с Почетна значка на град Пловдив на директор от всички общински и държавни институции в сферата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Пловдив. Условието е номинираните да са назначени на безсрочен трудов договор на длъжността „директор“.

Предложенията за директори, придружени с попълнено Приложение № 1 (Анкетна карта за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР) и копие от документите, удостоверяващи фактите по посочените критерии в анкетната карта, се изпращат в отдел „Образование и бизнес развитие“, ул. „Цариброд“ № 1, ет. 3 – в срок не по-късно от 01.10.2020 г.

Приложения:

1. „Правила за награждаване на учители, директори и други педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование по случай 1 ноември – Ден на народните будители“

2. Анкетна карта – предложение за номиниране на директори на общински и държавни детски градини, училища и ЦПЛР за удостояване с Почетна значка на град Пловдив (Приложение № 1)


Заповед за определяне на състава на работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Пловдив и протокол от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операциите в изпълнение на ИПГВР, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Покана към всички лечебни заведения, които отговарят на критериите на стандарта по асистирана репродукция и упражняват дейност

Проект за актуализиране и промяна на линии от Общинската транспортна схема

Покана за свикване на общото събрание на облигационерите от емисия общински облигации, издадена от община Пловдив с код на емисията ISIN BG2100035067

Покана за обществено обсъждане във връзка с намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с кандидатстването с проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“

Заповед № 20ОА-1021/05.06.2020г. за изм. и доп. на Заповед № 20ОА-757/22.04.2020г., относно определяне условията и реда за освобождаване, респ. намаляване на наемната цена/обезщетение

Община Пловдив стартира за шеста година реализирането на подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, част от Общинската образователна програма 2020-2022

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Заповед № 20 OA-758/22.04.2020 относно освобождаване от такси за тротоарно право на търговски обекти и заведения, затворени със заповед на министъра на здравеопазването за времето на извънредното положение

Заповед №20 ОА-757/22.04.2020 относно определяне условията и реда за освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение за периода на извърнедното положение

Правила за кандидатстване по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022г“

Правила за кандидатстване и разпределяне на средства по подпрограма „Модернизация на учебния процес в общинските училища и ЦПЛР-ОДК“ през 2020 година, част от „Общинска образователна програма 2020-2022 г.“

Отлага се общественото обсъждане относно кандидатстването на Община Пловдив за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“

Заповед №20ОА-528 от 17.03 2020 г., относно дейността на доброволците от ДФ „Пловдив 112″

Покана за публично обсъждане във връзка с намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с кандидатстването с проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“

Заповед № ДС-12-4 от 06.01.2020 г. на Областен управител на област Пловдив, за допускане изработване на ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод ф110 към ПИ 47295.12.8 по КК с. Марково, община Родопи.

Заповед на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г.

АРХИВ

88,954 total views, 56 views today