Home Services Аdministrative services Административни услуги в туризма

Административни услуги в туризма

Административните услуги в туризма са част от дейността на отдел „Приходи от наеми и такси, следконцесионен и следприватизационен контрол“, в Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“ при Община Пловдив.

Служителите от отдела осъществяват администрирането на процедурите по категоризиране на туристически обекти (от кмета на Община Пловдив), находящи се на територията на община Пловдив.

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на районната общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект и получава издадената категорийна символика за обекта от служителите в отдел “Стопански” в съответната районна администрация.

Местонахождението на дейност „Категоризации” е на пл. „Централен“ №1, ет. 3, офис 8.

Телефони за контакт: 032/656 437, 0882 393871




Категоризиране на туристически обекти (места за настаняване и заведения за хранене и развлечения)

Изисквания и условия:
(1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
в) документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на „стаи за гости” и „апартаменти за гости”.

1Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.

Процедура: Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на районната общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект.
Общинската експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, се произнася с мотивирано предложение до кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

*В случай че ОЕККТО констатира непълнота или нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняването им.

*Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

Със заповед на кмета са създадени Експертни работни групи за всеки от шестте районни общински администрации. Експертните работни групи се състоят от председател и членове. Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ОЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕКК.

На категоризираните туристически обекти се издава унифицирана категорийна символика, включваща удостоверение и табела. В 14-дневен срок от датата на заповедта на кмета на общината за определяне на категория на обекта се издава категорийната символика. Срокът на издаденото удостоверение на туристическите обекти е 5 години.

1 *Не подлежат на категоризиране по този закон:
1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.


Условия за прекратяване на категория:

(1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

1. с изтичането на срока на определената категория;

2. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;

3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването ѝ, а за сезонните обекти – в едномесечен срок;

5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;

6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;

7. при промяна на вида на туристическия обект;

8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

10. (изм. – ДВ, бр. 75 от 2016 г.) при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал.
1 и 6.

(2) В случаите по ал. 1 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

(3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129.


Закон за туризма, обнародван в ДВ, бр. 30 от 26.03.2013г., въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти е регламентирано в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и то трябва да се извърши както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

1Във връзка с подновяването на категорията на обектите е необходимо да се подаде чрез районната общинска администрация (по местонахождение на туристическия обект), Заявление за потвърждаване или за получаване на категория, различна от определената му до момента. В противен случай, тя се прекратява с изтичането на срока и за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл.129 и чл.130 от Закон за туризма.

1Ако през годините след първоначалната категоризация на даден туристически обект са направени промени в обстоятелствата (например: променил се е собственикът или лицето, извършващо дейност в обекта), то удостоверението, издадено при тази промяна, е валидно до изтичане на срока на основната категоризация.

1Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2012г. (както и тези до 26.03.2013 г.) туристически обекти, трябва да предприемат действия и да заявят подновяване на категорията на обектите до края на 2019 г.


Заявяване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект
Изисквания и условия:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистъра, са длъжни да заявят писмено чрез районната общинска администрация по местонахождение на туристическия обект, промяната в едномесечен срок от настъпването й.

Процедура:
1. При промяна на собствеността върху категоризирани места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене или при промяна на собствеността върху сертифицирани обекти лицето, придобило собствеността, подава заявление по образец и изискуемите документи до съответния категоризиращ орган за отразяване на променените обстоятелства в съответните регистри.

(2) При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани и сертифицирани туристически обекти по ал. 1, лицето, което ще извършва дейност, подава заявление по образец и изискуемите документи до съответния категоризиращ или сертифициращ орган за отразяване на променените обстоятелства в съответните регистри.

*В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

*Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

При промяна на вписаните обстоятелства в регистрите вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването ѝ.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 75 от 2016 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна..

Такси:
За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса в размер на 150 лв.
Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.
Заявление за промяна в обстоятелствата


Обща информация:

Съгласно:
Чл. 116. от Закон за туризма:
(1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
(2) Регистърът по ал. 1 се води:
1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;

Уведомление до лицата, извършващи дейност “хотелиерство” – Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/

Данък

С тур. данък се облагат нощувките в местата за настаняване (клас А и клас Б) Дължимият данък за календарния месец се определя като броят на реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.

Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките.

Съгласно Решение №2 от 20.01.2011г. на Общински съвет-Пловдив размерът на тур. данък се определя, както следва:

  1. Категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка;
  2. Категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка;
  3. Категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
  4. Категория 4 звезди – 0.75 лв. за нощувка;
  5. Категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.

Безкасовото плащане на задълженията става по банков път по сметката на община Пловдив за местен бюджет в ТБ „Инвестбанк” клон Пловдив: IBAN:BG53IORT73758402020000, с код 442800-туристически данък.

При плащане на задълженията в брой, дирекция „Местни данъци и такси” има разкрити касови гишета на следните адреси в гр. Пловдив:
Ул. „Радецки” № 18А
Ул. „Кукуш” №1, в р-н „Южен”
Бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22а, в р-н „Северен”
Ул. „Вечерница” №1 А, в р-н „Западен”
Ул. „Лев Толстой” №2, в р-н „Източен”
Бл.16, Ж.К. „Тракия”, в р-н „Тракия”


Действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

Заявлението се подава до съответния категоризиращ орган- кмета на Община Пловдив или Министъра на туризма.

Срокът на спиране на действието на удостоверението не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.

Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението.

Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория се отразява в Националния туристически регистър.

За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.


Процедура

Дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект –места за настаняване (клас А и клас Б) и заведения за хранене и развлечения се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване.

Такси

За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса в размер на 100 лв.

Издаване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената

Процедура

За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се подава заявление, от лицето извършващо дейност хотелиерство или ресторантьорство и документ за платена такса.

Такси

За издаване на нова табела от категорийната символика за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се заплаща такса в размер на 50 лв.



НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

618 total views, 2 views today